Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ -Јавност и заинтересоване органе и организације да је ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТЕМЕРИН....


naslovJedneVesti
15.11.2022

Република Србија - АП Војводина
Општинска управа Темерин
Одељење за урбаниозам,
стамбено - комуналне послове и
заштиту животне средине
Број: 501-65/2022-04
Дана: 15.11.2012.
Т е м е р и н

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) Одељење за урбанизам стамбено-комуналне послове и заштите животне средине општинске управе Темери

О Б А В Е Ш Т А В А

Јавност и заинтересоване органе и организације да је ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТЕМЕРИН“ Темерин, Кошут Лајоша бр.31/1, поднело захтев за oбнову интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада у општини Темерин.

Јавно комунално предузеће „ТЕМЕРИН“ , Темерин, улица Кошут Лајоша бр.31/1, ПИБ 101454977, матични број 08658595, шифра делатности 3600, делатност ће обављати на територији општине Темерин.

Оператер ће на територији општине Темерин вршити сакупљање и транспорт неопасног отпада: отпад од амбалаже, текстила, пластике, гуме, кабасти отпад, папир, картон и комунални отпад.

Заинтересована јавност, органи и организације могу у року од 8 дана од дана пријема обавештења, односно од дана оглашавања путем средстава јавног информисања односно интернета, да доставе мишљење, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у просторијама овог органа канцеларија бр. 1, Општинске управе Темерин, Новосадска бр. 326 у Темерину, од 8.00 до 15.00 часова.

Обавештење објављено на сајту Општине Темерин, www.temerin.rs дана 15.11.2022. године.

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин