Вести

OБАВЕШТЕЊE О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


naslovJedneVesti
21.11.2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН,
ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БРОЈ: 501-68/2022-04
ДАНА: 18.11.2022. ГОДИНЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да носиоц пројекта Општина Темерин, улица Новосадска бр. 326, поднео је захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТАИзградње фабрика за производњу воде на подручју водозахвата “Старо Ђурђево”, на локацији к.п.бр. 12931/2 К.О. Темерин, на територији општине Темерин.

У складу са чланом 20. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја, овај орган ће обезбедити ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја у просторијама овог органа (канцеларија бр. 30), Општинске управе Темерин, Новосадска бр. 326 у Темерину, у периоду од 21.11.2022. год. до 09.12.2022. год., од 8.00 до 13.00 часова.

Јавна презентација и јавна расправа о предметној студији о процени утицаја биће одржана у просторијама органа канцеларија бр. 30, Општинске управе Темерин, Новосадска бр. 326 у Темерину, дана 12.12.2022.године, у времену од 12 до 13 часова.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији утицаја на животну средину, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач студије.

Поступак води:                                                                        Начелник одељења:

_________________________________                           ____________________________

(Габриела П. Милински, дипл.биол.)                               (Горан Грковић, дипл.инг.грађ.)

М.П.

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин