Вести

САЗИВ 27. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН


naslovJedneVesti
21.11.2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-15­­­­­­/2022-01
ДАНА: 21.11.2022.године
Т Е М Е Р И Н

На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/2014-др.закон,47/2018,111/2021-др.закон), члана 42. став 1. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин“ 5/2019), члана 48. и 110. Пословника Скупштине општине Темерин (''Службени лист општине Темерин“ број 12/2019 и 22/2022)

С А З И В А М

За 28.11.2022. године (понедељак) ДВАДЕСЕТСЕДМУ СЕДНИЦУСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН са почетком у 09,00 часова.

Седница ће се одржати у великој сали Скупштине општине Темерин (сутерен), Новосадска 326, Темерин.

Усвајање Записника са 26. седнице Скупштине општине.

За седницу се предлаже следећи

Д н е в н и р е д

  1. Усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Темерин за 2022. годину, у периоду јануар - септембар 2022. године.

  2. Доношење Одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији општине Темерин за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину.

  3. Доношење Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама.

  4. Доношење Одлуке о измени и допуни одлуке о организовању, финансирању и условима рада саветника за заштиту права пацијената

  5. Давање сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП ''Гас'' Темерин за период 2022-2025 године

  6. Избор и именовања

  7. Одборничка питања

                   СЕКРЕТАР                                                      ПРЕДСЕДНИК
               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
        Милица Миланков                                          Роберт Пастор

НАПОМЕНА: Материјалима за седнице СО Темерин, који се налази на службеној презентацији општине, се може приступити на следећи начин:

1. Пратећи следећу путању кроз главни мени сајта - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (у овом одељку се налазе ПОСЛОВНИК О РАДУ СО ТЕМЕРИН као и СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ) - СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН

2. Директно преко линка: www.temerin.rs/Page.aspx?id=1019

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин