Вести

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ У ВИДУ ЕНЕРГЕТСКИХ ВАУЧЕРА


naslovJedneVesti
23.11.2022

На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду енергетских ваучера расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ У ВИДУ ЕНЕРГЕТСКИХ ВАУЧЕРА

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавни позив се расписује за избор корисника за доделу субвенције-енергетских ваучера.

Енергетским ваучером у смислу овог Јавног позива сматра се ваучер којим се врши плаћање рачуна за утрошену топлотну енергију, природни гас или огревног дрвета , брикета, пелета и угља.

Рок важења ваучера је месец дана од издавања истог.

Вредност ваучера је 10.000,00 динара, а за кориснике који су енергетски угрожени купци у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу и корисници једнократне новчане помоћи у виду огревног дрвета, које додељује Центар за социјални рад 3.000,00 динара.

2. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ВАУЧЕРА

Услови за доделу енергетских ваучера су следећи:

- пребивалиште на територији општине Темерин

- укупан месечни приход по члану домаћинства не прелази 25.000,00 динара;

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз прописан образац прилажу следећа документа:

- фотокопију или очитану личну карту свих чланова домаћинства, за малолетна лица извод из матичне књиге рођених

-доказ о месечним приходима и то:

за запослена лица: потврду о оствареним приходима у месецу који претходи месецу подношења захтева

за пензионере. чек од пензије за месец који претходи месецу подношења захтева

за незапослена лица: уверење о незапослености НСЗ или потврду да лице није пријављено на осигурање које издаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

- фотокопију рачуна за утрошак енергента од стране ЈП"Гас" Темерин или ЈКП"Темерин" Темерин за месец који претходи месецу подношења захтева

- изјава да ли је подносилац захтева корисник субвенције по Уредби о енергетски заштићеном купцу и једнократне новчане помоћи у виду огревног дрвета које додељује центар за социјални рад

-рачун за рефундацију за огревно дрво, брикет, пелет, угаљ уколико подносилац захтева користи наведене енергенте

Комисија задржава право да поред наведених докумената затражи и друга по потреби, попут : фотокопија индекса, потврда пореске управе о обављању самосталне делатности и сл.

4. ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Јавни позив за доделу енергетских ваучера се објављује на званичним интернет страницама и огласним таблама општине Темерин и Центра за социјални рад.

5. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок за подношење пријаве на Јавни позив је је од 28.11.2022 гоодине до 19.12.2022. године, односно до утрошка средстава.

Заинтересовани подносе пријавни образац са пратећом документацијом у Општини Темерин, Новосадска 326, шалтер 4.

6. ДОДЕЛА ВАУЧЕРА

Комисија утврђује ранг листу корисника субвенција и сачињава предлог одлуке за доделу субвенција.

Одлуку о додели субвенција доноси Општинско веће општине Темерин.

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ за субвенцију -енергетских ваучера у општини Темерин

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин