Почетак > Јавне Набавке Конкурси И Огласи > Јавне набавке
top top

top
top

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке, набавка услуга – услуге личног пратиоца; редни број јавне набавке 29/2020; ознака из општег речника набавке: 85310000-услуге социјалне заштите

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга – услуге личног пратиоца, ЈН бр.29/2020

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке, набавка услуга – услуге геронтодомаћица; редни број јавне набавке 28/2020; ознака из општег речника набавке: 85310000-услуге социјалне заштите

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавка услуга – услуге геронтодомаћица, ЈН 28/2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈAВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Предмет јавне набавке је набавка Услуга стручног надзора над радовима на замени кровне конструкције на објекту ОШ "Данило Зеленовић" у СиригуПОЗИВ  за подношење понуда у поступку набавке мале вредности, набавка добара – набавке грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 6 сеоских домаћинстава, шифра из ОРН: набавка грађевинског материјала - шифра из ОРН: 44110000, набавка намештаја за кућу - шифра из ОРН: 39140000, набавка апарата за домаћинство - шифра из ОРН: 39700000; назив уговора – набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 6 сеоских домаћинстава, Број публикације: RHP-W4-404-51/2020-03, редни број јавне набавке за текућу годину – 19/2020-сд

Тендерска документација (.zip)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка и уградња клупа и корпи за отпатке; редни број јавне набавке 25/2020-мв; ознака из општег речника набавки: 39113300 – клупе за седење и 39224340 – корпе за отпатке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – набавка и уградња клупа и корпи за отпатке, јавна набавка број: 25/2020-мв наручиоца Општинске управе Темерин, поступак јавне набавке мале вредности

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка опреме за успостављање система видео надзора у саобраћају, редни број јавне набавке 24/2020-мв; ознака из општег речника набавке: 32323300 - видео опрема

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара  – набавка опреме за успостављање система видео надзора у саобраћају, јавна набавка број: 24/2020-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.24/2020-мв, набавка добара – набавка ореме за успостављање система видео надзора у собраћају, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ  за подношење понуда за јавну набавку мале вредности ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПУТА – ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - јавна набавка бр. 22/2020-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности радова ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПУТА – ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА јавна набавка бр. 22/2020-мв, деловодни број 404-53/2020-03

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка  мале вредности добара - Набавка сталне саобраћајне сигнализације  јавна набавка  бр. 16/2020-мвПОЗИВ  за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку - ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН, Назив и ознака из општег речника набавки: 45000000-грађевински радови

КОHКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БРОЈ:23/2020 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара –Набавка и уградња семафора; ознака из општег речника набавке: 34996100 - семафори
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – отклањање животињског отпада; редни број јавне набавке 18/2020-мв; ознака из општег речника набавке: 90000000-услуге канализације, одношења смећа, чишћења и очувања животне средине

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – отклањање животињског отпада, ЈН бр.18/2020-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ  за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН - бр. 10/2020, 404-24/2020-03

К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 10/2020

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр. 10/2020

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 10/2020

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке II бр. 10/2020

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга Стручни надзор нaд извођењем радова  на одржавању путева и тротоара, јавна набавка број: 17/2020-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – Стручни надзор нaд извођењем радова  на одржавању путева и тротоара, јавна набавка број: 17/2020-мв наручиоца Општинске управе Темерин, Јавна набавка мале вредности

Додатне информације и појашњења Стручни надзор нaд извођењем радова  на одржавању путева и тротоара, јавна набавка број: 17/2020-мв, наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени и допуни I Стручни надзор нaд извођењем радова  на одржавању путева и тротоара, јавна набавка број: 17/2020-мв, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - набавка добара – Реконструкција аутобуских стајалишта; ознака из општег речника набавке:44212321 - чекаонице на аутобуским станицама
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - набавка добара – рачунарске опреме; редни број јавне набавке 14/2020-мв; ознака из општег речника набавке: 30230000-рачунарска опрема

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – рачунарске опреме јавна набавка број: 14/2020-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.14/2020-мв, набавка добара – рачунарска опрема, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка мале вредности услуга - Одржавање светлосне сигнализације – семафори, број јавне набавке 6/2020-мв, ознака из општег речника набавки: 50232200 - Услуге одржавања саобраћајне сигнализације, наручиоца Општинске управе Темерин

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга ОДРЖАВАЊЕ СВЕТЛОСНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - семафори, јавна набавка бр. 6/2020-мв, деловодни број 404-20/2020-03 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда), набавка услуга - одржавање софтвера-информационог система ЛПА, ОРН: 72267000 – услуге одржавања и поправке софтвера
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – дечија игралишта; редни број јавне набавке 09/2020-мв; ознака из општег речника набавки: 37535200 – орема за дечија игралишта

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара - дечија игралишта, ЈН бр.09/2020-мв

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.09/2020-мв, набавка добара – дечија игралишта, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени Конкурсне документације у јавној набавци бр.09/2020-мв, набавка добара – дечија игралишта, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈAВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Предмет јавне набавке је набавка радова – Додатни радови на замени АЦ водоводне  цеви у улици Ракоци Ференца у Темерину број ЈН  бр. 12/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку радова у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда-Додатни радови на замени АЦ водоводне  цеви у улици Ракоци Ференца у Темерину број ЈН  бр. 12/2020 наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку – Одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, бр. 3/2020, 404-12/2020-03

КОНКУРСНА ДOКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: OДРЖАВАЊЕ КАТЕГОРИСАНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БРОЈ:3/2020 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуге превоза ученика на територији насељеног места Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин; редни број јавне набавке 11/2020-мв; ознака из општег речника набавке: 60100000-услуге друмског превоза

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услугe превоза ученика на територији насељеног места Темерин, ЈН бр.11/2020-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе избеглих лица - Електрични и други алати; редни број јавне набавке 07/2020-мв; ознака из општег речника набавке: 42600000–машине алатке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – набавка добара: опрема за доходовне активности (алати) за потребе избеглих лица, ЈН бр.07/2020-мв

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.07/2020-мв, набавка добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе избеглих лица, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - партија I (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - партија II (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - партија I (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - партија II (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ - партија I (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ - партија II (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда), набавка услуга - одржавање софтвера-информационог система ЛПА, ОРН: 72267000 – услуге одржавања и поправке софтвера

ПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка мале вредности добара - САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ  јавна набавка  бр. 4/2020-мв
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара –Инвестиционо одржавање спортских терена за кошарку-објекта ОШ. Петар Кочић у Темерину, кат.парц.бр.5966 к.о. Темерин, ознака из општег речника набавки: 37400000-Спортска роба и опрема
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуге превоза ученика на територији насељеног места Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин; редни број јавне набавке 02/2020-мв; ознака из општег речника набавке: 60100000-услуге друмског превоза

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услугe превоза ученика на територији насељеног места Темерин, ЈН бр.02/2020-мв

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуге аутобуског јавног линијског приградског превоза путника на релацији Темерин-Сириг, наручиоца Општинске управе Темерин; редни број јавне набавке 01/2020-мв; ознака из општег речника набавке: 60100000-услуге друмског превоза

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услугe аутобуског јавног линијског приградског превоза путника на релацији Темерин-Сириг, ЈН бр.01/2020-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

2019. ГОДИНА

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе избеглих лица; редни број јавне набавке 45/2019-мв; ознака из општег речника набавке: 42600000–машине алатке - ПО ПАРТИЈАМА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – набавка добара: опрема за доходовне активности (алати) за потребе избеглих лица, ЈН бр.45/2019-мв

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке - партија I (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке - партија I (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - партија II (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија II (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - партија III (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија III (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - партија IV (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија IV (.pdf)

ПОЗИB за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара –Инвестиционо одржавање спортских терена за кошарку-објекта ОШ. Петар Кочић у Темерину, кат.парц.бр.5966 к.о. Темерин, ознака из општег речника набавки: 37400000-Спортска роба и опрема
ПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка  мале вредности бр. 43/2019-мв. -Услуга израде вишекритеријумске студије процене стања водоводног и канализационог система на територији општине Темерин са предлозима за унапређење система

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга - Услуга израде вишекритеријумске студије процене стања водоводног и канализационог система на територији општине Темерин са предлозима за унапређење система, јавна набавка број: 43/2019-мв (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.43/2019-мв, набавка услуга –Услуга израде вишекритеријумске студије процене стања водоводног и канализационог система на територији општине Темерин са предлозима за унапређење система, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.43/2019-мв, набавка услуга –Услуга израде вишекритеријумске студије процене стања водоводног и канализационог система на територији општине Темерин са предлозима за унапређење система, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци услуга бр.43/2019-мв, Услуга израде вишекритеријумске студије процене стања водоводног и канализационог система на територији општине Темерин са предлозима за унапређење система, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке, набавка добара – реконструкција котларнице у ОШ „Данило Зеленовић“ у Сиригу, ознака из општег речника набавки: 42160000 – котловски уређаји; редни број јавне набавке 38/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке, набавка добара - реконструкција котларнице у ОШ „Данило Зеленовић“ у Сиригу, ЈН бр.38/2019-мв

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.38/2019, набавка добара – реконструкција котларнице у ОШ „Данило Зеленовић“ у Сиригу, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.38/2019, набавка добара – реконструкција котларнице у ОШ „Данило Зеленовић“ у Сиригу, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга приватног физичког и техничког обезбеђења објекта; редни број јавне набавке 44/2019-мв; ознака из општег речника набавке: 79710000-услуге обезбеђења

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуге приватног физичког и техничког обезбеђења објекта, ЈН бр.44/2019-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка  мале вредности бр. 42/2019-мв. Израда пројекто-техничке документације за реконструкцију и доградњу објекта Месне заједнице Сириг

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу објекта Месне заједнице Сириг јавна набавка број: 42/2019-мв (.pdf)

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци услуга бр. 42/2019-мв,  Израда пројекто-техничке документације за реконструкцију и доградњу објекта Месне заједнице Сириг, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.42/2019-мв, набавка услуга –Израда пројекто-техничке документације за реконструкцију и доградњу објекта Месне заједнице Сириг, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.42/2019-мв, набавка услуга –Израда пројекто-техничке документације за реконструкцију и доградњу објекта Месне заједнице Сириг, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈAВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, Предмет јавне набавке је набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације за изградњу колекторског вода од центра насеља Бачки Јарак до радне зоне бр. 8. – иновирање и усклађивање са Законом о планирању и изградњи

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА Израда пројектно-техничке документације за изградњу колекторског вода од центра насеља Бачки Јарак до радне зоне бр. 8. – иновирање и усклађивање са Законом о планирању и изградњи јавна набавка број:40/2019 наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈAВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Предмет јавне набавке је набавка радова – Додатни, непредвиђени, радови на реконструкцији подова, плафона и инсталација слабе струје у ОШ „Кокаи Имре“ Темерин

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: Додатни, непредвиђени, радовирадови на реконструкцији подова, плафона и инсталација слабе струје  у ОШ „Кокаи Имре“ Темерин, у ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ  БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA, ЈН БРОЈ: 41/2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈAВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Предмет јавне набавке је набавка  Услуга стручног надзора над радовима на реконстркцији подова, плафона и инсталација слабе струје  у ОШ „Кокаи Имре“ у Темерину. Општи речник набавки: 71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда -  Услуга стручног надзора над радовима на реконструкцији подова, плафона и инсталација слабе струје  у ОШ „Кокаи Имре“  у Темерину јавна набавка број: 39/2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе избеглих лица; редни број јавне набавке 37/2019-мв; ознака из општег речника набавке: 30230000-рачунарска опрема, 42600000–машине алатке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – набавка добара: опрема за доходовне активности (алати) за потребе избеглих лица, ЈН бр.37/2019-мв

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.37/2019-мв, набавка добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе избеглих лица, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.37/2019-мв, набавка добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе избеглих лица, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда II

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.37/2019-мв, набавка добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе избеглих лица, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни II Конкурсне документације у јавној набавци бр.37/2019-мв, набавка добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе избеглих лица, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда III

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке - партија I (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке - партија I (.pdf)

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке - партија II (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке - партија II (.pdf)

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке - партија III (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке - партија III (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - партија IV (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија IV (.pdf)

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке - партија V (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке - партија V (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - партија VI (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија VI (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга приватног физичког и техничког обезбеђења објекта; редни број јавне набавке 36/2019-мв; ознака из општег речника набавке: 79710000-услуге обезбеђења

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуге приватног физичког и техничког обезбеђења објекта, ЈН бр.36/2019-мв

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – канцеларијског материјала; редни број јавне набавке 35/2019-мв; ознака из општег речника набавке: 30192000-канцеларијски материјал

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – набавка добара: канцеларијског материјала ЈН бр.35/2019-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке, набавка радова – радови на изградњи надстрешнице на гробљу у Бачком Јарку; редни број јавне набавке 32/2019; ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку радова – радови на изградњи надстрешнице на гробљу у Бачком Јарку јавна набавка број: 32/2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  за јавну набавка радова - Изградња капеле на западном гробљу у Темерину - завршетак изградње, јавна набавка број: 34/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: Изградња капеле на западном гробљу у Темерину-завршетак изградње У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БРОЈ:34/2019 (.pdf)

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за јавну набавка радова - Реконструкција тротоара испред Месне Заједнице Бачки Јарак

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: Реконструкција тротоара испред Месне Заједнице Бачки Јарак У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:31/2019 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – набавка и уградња клупа и корпи за отпатке; редни број јавне набавке 29/2019-мв; ознака из општег речника набавки: 39113300 – клупе за седење и 39224340 – корпе за отпатке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара - набавка и уградња клупа и корпи за отпатке, ЈН бр.29/2019-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – израда пројекта препарелације и парцелације – спровођење ПДР-а водозахвата у Старом Ђурђеву; редни број јавне набавке 30/2019-мв; ознака из општег речника набавке: 71000000 - архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – израда пројекта препарелације и парцелације – спровођење ПДР-а водозахвата у Старом Ђурђеву, јавна набавка број: 30/2019-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – израда пројектно-техничке документације за изградњу паркинг простора у Темерину, улица Народног фронта; редни број јавне набавке 28/2019-мв; ознака из општег речника набавке: 71000000 - архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – израда пројектно-техничке документације за изградњу паркинг простора у Темерину, улица Народног фронта, јавна набавка број: 28/2019-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  мале вредности за јавну услуга – Стручни надзор нaд извођењем радова  на изградњи западног колектора фаза 1 канализационе мреже, јавна набавка број: 22/2019-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – Стручни надзор нaд извођењем радова на изградњи западног колектора фаза 1 канализационе мреже, јавна набавка број: 22/2019-мв (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку радова у отвореном поступку – ИЗГРАДЊА ЗАПАДНОГ КОЛЕКТОРА ФАЗА 1  КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, јавна набавка 8/2019; 404-30/2019-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ИЗГРАДЊА ЗАПАДНОГ КОЛЕКТОРА ФАЗА 1 КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ OРН: 45232410 – Радови на канализационој мрежи У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:8/2019 (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр. 8/2019 ИЗГРАДЊА ЗАПАДНОГ КОЛЕКТОРА ФАЗА 1  КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Одлука о првој измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 8/2019 ИЗГРАДЊА ЗАПАДНОГ КОЛЕКТОРА ФАЗА 1  КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  2 (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 3 (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке, набавка услуга – израда пројектно-техничке документације за изградњу дела канализационе мреже у општини Темерин; редни број јавне набавке 26/2019; ознака из општег речника набавке: 71000000 - архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у отвореном поступку, набавка услуга – израда пројектно-техничке документације за изградњу дела канализационе мреже у Oпштини Tемерин јавна набавка број: 26/2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку радовау отвореном поступку – Одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, бр. 27/2019, 404-89/2019-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: OДРЖАВАЊЕ КАТЕГОРИСАНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БРОЈ:27/2019 (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.27/2019, набавка радова – Одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  за јавну набавка услуга - Израда пројектно-техничке документације за: Изградња, опремање и повезивање бунара Б-3 са постојећим водоводом на изворишту „Старо Ђурђево“ у Темерину и Изградња дистрибутивног цевовода за снабдевање водом Темерина и Бачког Јарка од изворишта „Старо Ђурђево до радне зоне бр. 8 у Бачком Јарку јавна набавка број: 25/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у отвореном поступку, набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације за: Изградња, опремање и повезивање бунара Б-3 са постојећим водоводом на изворишту „Старо Ђурђево“ у Темерину и Изградња дистрибутивног цевовода за снабдевање водом Темерина и Бачког Јарка од изворишта „Старо Ђурђево до радне зоне бр. 8 у Бачком Јарку, јавна набавка број: 25/2019 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара –Набавка и уградња семафора; ознака из општег речника набавке: 34996100 - семафори, редни број јавне набавке 24/2019 - мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности НАБАВКА И УГРАДЊА СЕМАФОРА јавна набавка бр. 24/2019-мв, деловодни број 404-68/2019-03

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понудаза јавну набавку мале вредности ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПУТА – ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА јавна набавка бр. 23/2019-мв, 404-79/2019-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности радова ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПУТА – ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА јавна набавка бр. 23/2019-мв, деловодни број 404-79/2019-03

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка услуга – стручни надзор над активностима набавке и монтаже ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете; редни број јавне набавке 21/2019; ознака из општег речника набавке: 71000000 - архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у отвореном поступку, набавка услуга – стручни надзор над активностима набавке и монтаже ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете, ЈН бр.21/2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПУТА – ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА јавна набавка бр. 20/2019-мв, 404-69/2019-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности радова, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПУТА – ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА јавна набавка бр. 20/2019-мв, деловодни број 404-69/2019-03 (.pdf)

ОДЛУКА о обустави поступка (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете, ознака из општег речника набавки: 31527200 – спољна расвета; редни број јавне набавке 18/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку добара - набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете јавна набавка број: 18/2019 (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.18/2019, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.18/2019, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.18/2019, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете, наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр.18/2019, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни II Конкурсне документације у јавној набавци бр.18/2019, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете

Додатне информације и појашњења IV у вези са поступком јавне набавке бр.18/2019, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете, наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени и допуни III Конкурсне документације у јавној набавци бр.18/2019, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете

Додатне информације и појашњења V у вези са поступком јавне набавке бр.18/2019, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете, наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења VI у вези са поступком јавне набавке бр.18/2019, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете, наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени и допуни IV Конкурсне документације у јавној набавци бр.18/2019, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације и појашњења VII у вези са поступком јавне набавке бр.18/2019, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете, наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1 (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 2 (.pdf)


ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за јавну услуга – стручни надзор за радове на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг, јавна набавка број: 19/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у отвореном поступку, набавка услуга – стручни надзор за радове на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг, јавна набавка број: 19/2019 (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.19/2019, набавка услуга – стручни надзор за радове на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.19/2019, набавка услуга – стручни надзор за радове на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.19/2019, набавка услуга – стручни надзор за радове на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр.19/2019, набавка услуга – стручни надзор за радове на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  за јавну набавка радова - Радови на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг јавна набавка број: 7/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: Радови на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг  У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:7/2019

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.7/2019, набавка радова - радови на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.7/2019, набавка радова - радови на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.7/2019, набавка радова - радови на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг, наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о другој измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 7/2019 – радови на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка услуга – стручни надзор над извођењем радова на изградњи дела пешачке зоне центра Темерина са припадајућом комуналном инфраструктуром; редни број јавне набавке 16/2019; ознака из општег речника набавке: 71000000 - архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у отвореном поступку, набавка услуга – стручни надзор над извођењем радова на изградњи дела пешачке зоне центра Темерина са припадајућом комуналном инфраструктуром, ЈН бр.16/2019

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  за јавну набавка радова - Изградња дела пешачке зоне центра Темерина са припадајућом комуналном инфраструктуром јавна набавка број: 17/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: Изградња дела пешачке зоне центра Темерина са припадајућом комуналном инфраструктуром У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:17/2019 (.pdf)

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр.17/2019 - Изградња дела пешачке зоне центра Темерина са припадајућом комуналном инфраструктуром, Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.17/2019 набавка радова – Изградња дела пешачке зоне центра Темерина са припадајућом комуналном инфраструктуром, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Одлука о другој измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр.17/2019 - Изградња дела пешачке зоне центра Темерина са припадајућом комуналном инфраструктуром, Наручиоца Општинске управе Темерин 

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.17/2019 набавка радова – Изградња дела пешачке зоне центра Темерина са припадајућом комуналном инфраструктуром, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр.17/2019 набавка радова – Изградња дела пешачке зоне центра Темерина са припадајућом комуналном инфраструктуром, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења IV у вези са поступком јавне набавке бр.17/2019 набавка радова – Изградња дела пешачке зоне центра Темерина са припадајућом комуналном инфраструктуром, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку - јавнa набавкa радовау отвореном поступку – Одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, бр.14/2019, 404-48/2019-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: OДРЖАВАЊЕ КАТЕГОРИСАНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БРОЈ:14/2019 (.pdf)

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 14/2019 – Одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.14/2019, набавка радова – Одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка  мале вредности добара - САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ  јавна набавка  бр. 15/2019-мв


ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – сузбијања комараца, крпеља и амброзије на територији општине Темерин; за сезону 2019-2021.год; редни број јавне набавке 13/2019; ознака из општег речника набавке: 90670000-услуге дезинфекције и уништавања штеточина у градским и сеоским срединама

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у отвореном поступку, набавка услуга – сузбијање комараца, крпеља и амброзије на територији општине Темерин, за сезону 2019-2021, ЈН бр.13/2019

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.13/2019, набавка услуга – сузбијањe комараца, крпеља и амброзија на територији општине Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку – Припремни радови на локацији пречистача отпадних вода у општини Темерин, јавна набавка 12/2019; 404-40/2019-03

КОНКУРСНА  ДОУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: Припремни радови на локацији пречистача отпадних вода у општини Темерин OРН: 45000000 - Грађевински радови У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:12/2019

Одлука о измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 12/2019 – Припремни радови на локацији пречистача отпадних вода у општини Темерин, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – отклањање животињског отпада; редни број јавне набавке 10/2019-мв; ознака из општег речника набавке: 90000000-услуге канализације, одношења смећа, чишћења и очувања животне средине

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – отклањање животињског отпада, ЈН бр.10/2019-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавка мале вредности, набавка услуга - Одржавање светлосне сигнализације – семафори, број јавне набавке 11/2019-мв, ознака из општег речника набавки: 50232200 - Услуге одржавања саобраћајне сигнализације, наручиоца Општинске управе Темерин

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга ОДРЖАВАЊЕ СВЕТЛОСНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - семафори јавна набавка бр. 11/2019-мв, деловодни број 404-37/2019-03 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга-Стручни надзор над грађевинским радовима на реконструкцији објекта ОШ “Кокаи Имре” Темерин и над грађевинским радовима на реконструкцији објекта ОШ “Данило Зеленовић” Сириг 404-25/2019-03, 05/2019-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга по партијама – Стручни надзор над грађевинским радовима на реконструкцији објекта ОШ “Кокаи Имре” Темерин и над грађевинским радовима на реконструкцији објекта ОШ “Данило Зеленовић” Сириг јавна набавка број: 05/2019-мв (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 1 (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 2 (.pdf)


ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – рачунарске опреме; редни број јавне набавке 09/2019-мв; ознака из општег речника набавке: 30230000-рачунарска опрема

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка добара – рачунарске опреме, ЈН бр.09/2019-мв

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.09/2019-мв, набавка добара – рачунарска опрема, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка добара – електричне енергије; редни број јавне набавке 06/2019; ознака из општег речника набавке: 09310000-електрична енергија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у отвореном поступку – набавка добара: електричне енергије ЈН бр. 06/2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА анекс 1 и 2 (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА анекс 3 (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА анекс 4 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА анекс 5 (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА анекс 6 (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА анекс 7 (.pdf)

 ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге аутобуског јавног линијског приградског превоза путника на релацији Темерин-Сириг, наручиоца Општинске управе Темерин; редни број јавне набавке 03/2019-мв; ознака из општег речника набавке: 60100000-услуге друмског превоза

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУуслуге аутобуског јавног линијског приградског превоза путника на релацији Темерин-Сириг, јавна набавка број: 03/2019-мвнаручиоца Општинске управе Темерин, Јавна набавка мале вредности

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.03/2019-мв, набавка услуга – аутобуског јавног линијског приградског превоза путника на релацији Темерин-Сириг, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.03/2019-мв, набавка услуга – аутобуског јавног линијског приградског превоза путника на релацији Темерин-Сириг, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – материјала за саобраћај - бензин и дизел гориво; редни број јавне набавке 04/2019-мв; ознака из општег речника набавке: 09132000-бензин, 09134200-дизел гориво

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – набавка добара: материјала за саобраћај - бензин и дизел гориво, ЈН бр.04/2019-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – услуга мобилне и фиксне телефоније и интернет; редни број јавне набавке 46/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 64210000-телефонске услуге и услуге преноса података

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга – услуге мобилне и фиксне телефоније и интернет, ЈН бр.46/2018-мв

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.46/2018-мв, набавка услуга – мобилне и фиксне телефоније и интернет, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.46/2018-мв, набавка услуга – мобилне и фиксне телефоније и интернет, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА партија I (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА партија II (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија I (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  партија II (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ: 2/2019 (.pdf)

Додатне информације и појашњења I у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења IV у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења V у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења VI у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 02/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ, Наручиоца Општинске управе Темерин (.pdf)

Додатне информације и појашњења VII у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења VIII у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Одлука о измени конкурсне документације II у јавној набавци радова бр. 02/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ, Наручиоца Општинске управе Темерин (.pdf)

Додатне информације и појашњења IX у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења X у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења XI у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења XII у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења XIII у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Одлука о трећој измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 02/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Додатне информације и појашњења XIV у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Одлука о четвртој измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 02/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Додатне информације и појашњења XV у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења XVI у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Одлука о петој измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 02/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Додатне информације и појашњења XVII у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења XVIII у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Одлука о шестој измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 02/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Додатне информације и појашњења XIX у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења XX у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења XXI у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Одлука о седмој измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 02/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Додатне информације и појашњења XXII у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења XXIII у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Одлука о ocмој измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 02/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ, Наручиоца Општинске управе Темерин (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Додатне информације и појашњења XXIV у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Одлука о деветој измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 02/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ, Наручиоца Општинске управе Темерин (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права


ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "КОКАИ ИМРЕ" ТЕМЕРИН

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "КОКАИ ИМРЕ" ТЕМЕРИН, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ: 1/2019 (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Додатне информације и појашњења IV у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Додатне информације и појашњења V у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 01/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “КОКАИ ИМРЕ” Темерин, Наручиоца Општинске управе Темерин (.pdf)

Додатне информације и појашњења VI у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Додатне информације и појашњења VII у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Одлука о другој измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 01/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “КОКАИ ИМРЕ” Темерин, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА (.pdf)

Додатне информације и појашњења VIII у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Додатне информације и појашњења IX у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Додатне информације и појашњења X у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Додатне информације и појашњења XI у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Одлука о трећој измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 01/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “КОКАИ ИМРЕ” Темерин, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА 

Додатне информације и појашњења XII у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Одлука о четвртој измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 01/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “КОКАИ ИМРЕ” Темерин, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Додатне информације и појашњења XIII у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Додатне информације и појашњења XIV у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Додатне информације и појашњења XV у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Одлука о петој измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 01/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “КОКАИ ИМРЕ” Темерин, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Додатне информације и појашњења XVI у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Додатне информације и појашњења XVII у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Одлука о шестој измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 01/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “Кокаи Имре”, Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења XVIII у вези са поступком јавне набавке бр. 01/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “Кокаи Имре” Темерин2018. ГОДИНА

ПОЗИВ  за подношење понуда у поступку набавке мале вредности, набавка добара – набавке грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 10 сеоских домаћинстава, шифра из ОРН: набавка грађевинског материјала, шифра из ОРН: 44110000, набавка намештаја за кућу, шифра из ОРН: 39140000, набавка апарата за домаћинство, шифра из ОРН: 39700000; назив уговора – набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 10 сеоских домаћинстава, Број публикације: RHP-W4-404-115/2018-03, редни број јавне набавке за текућу годину – 45/2018-сд

Тендерска документација (.zip)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – набавка опреме за успостављање система видео надзора у саобраћају, редни број јавне набавке 42/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 32323300 - видео опрема

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка добара - опрема за успостављање система видео надзора у саобраћају, ЈН бр.42/2018-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ - Анекс II (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ - Анекс III (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ - Анекс IV (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ - Анекс V (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ - Анекс VI (.pdf)


ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – Реконструкција аутобуских стајалишта; ознака из општег речника набавке: 44212321 - чекаонице на аутобуским станицама

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара - РЕКОНСТРУКЦИЈА АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА, јавна набавка бр. 44/2018-мв, деловодни број 404-110/2018-03 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка радова – уређење каналске мреже у функцији одводњавања на територији општине Темерин, редни број јавне набавке 41/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 45246410-радови на одржавању објекта за заштиту од поплава

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка радова–уређење каналске мреже у функцији одводњавања на територији општине Темерин, ЈН бр.41/2018-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка  мале вредности, Вршење техничке контроле пројектa за грађевинску дозволу Изградњe дела пешачке зоне центра Темерина са припадајућом комуналном инфраструктуром (део улице Петефи Шандора између улице Новосадске и улице Моша Пијаде и јавни сквер испред зграде Општине Темерин), Темерин, Катастаркса парцела бр.1/1 и 7184 и делови парцела 1/ 2, 7136/1 и 7161/4 К.О. Темерин јавна  набавка број: 40/2018-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услугe Вршење техничке контроле пројекта за грађевинску дозволу јавна набавка број: 40/2018-мв (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка мале вредности - Израда пројекто-техничке документације за инфраструктурно опремање индустријске зоне број 26 и 21 у Бачком Јарку јавна  набавка број: 43/2018-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга - Израда пројекто-техничке документације за инфраструктурно опремање индустријске зоне број 26 и 21 у Бачком Јарку јавна набавка број: 43/2018-мв (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр. 43/2018-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА, бр.39/2018, 404-98/2018-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БРОЈ:39/2018 (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.39/2018, набавка радова – Kaпитално одржавање тротоара, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf) 

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈAВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЗИВ за подношење понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: Изградња капеле на западном гробљу у Темерину у преговарачком поступку ЈН БРОЈ:31/2018 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - Изградња капеле на западном гробљу у Темерину, јавна набавка број: 31/2018 (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – канцеларијског материјала; редни број јавне набавке 32/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 30192000-канцеларијски материјалПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка  мале вредности - Пројекат за извођење саобраћајне сигнализације за зону школа у централној зони насеља Темерин јавна  набавка број: 38/2018-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услугe Пројекат за извођење саобраћајне сигнализације у зони школа у централној зони насеља Темерин јавна набавка број: 38/2018-мв (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр. 38/2018-мв, , набавка услуга – Пројекат за извођење саобраћајне сигнализације за зону школа у централној зони насеља Темерин јавна  набавка број: 38/2018-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга - Стручни надзор над извођењем радова на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39) бр.37/2018-мв, деловодни број: 404-95/2018-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – Стручни надзор нaд извођењем радова на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39) јавна набавка број: 37/2018-мв (.pdf)

Додатне информације и појашњења I, у вези са поступком јавне набавке мале вредности услуга - Стручни надзор над извођењем радова на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама, ЈН 37/2018-мв

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци услуга бр. 37/2018-мв – Стручни надзор над извођењем радова на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39), Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења II, у вези са поступком јавне набавке мале вредности услуга - Стручни надзор над извођењем радова на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама, ЈН 37/2018-мв

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке, набавка услуга – услуге геронтодомаћица; редни број јавне набавке 36/2018; ознака из општег речника набавке: 85310000-услуге социјалне заштите

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавка услуга – услуге геронтодомаћица, ЈН 36/2018 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке, набавка услуга – услуге личног пратиоца; редни број јавне набавке 35/2018; ознака из општег речника набавке: 85310000-услуге социјалне заштите

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга – услуге личног пратиоца, ЈН бр.35/2018 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  за јавну набавка радова- Радови на изграњи  дела секундарне фекалне канализационе мреже у Бачком Јарку, јавна набавка бр. 33/2018; деловодни бр. 404-89/2018-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА- Радови на изграњи дела секундарне фекалне канализационе мреже у Бачком Јарку јавна набавка бр. 33/2018, деловодни бр. 404-89/2018-03 (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр. 33/2018. Радови на изграњи  дела секундарне фекалне канализационе мреже у Бачком Јарку

Обавештење о продужењу рока (.pdf)

Одлука о измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци бр. 33/2018. Радови на изграњи  дела секундарне фекалне канализационе мреже у Бачком Јарку

Одлука о другој измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци бр. 33/2018. Радови на изграњи  дела секундарне фекалне канализационе мреже у Бачком Јарку

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ II (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  за јавну набавка радоваПартерно уређење на парцелама број 2194/17 и 2194/19 у К.О. Темерин,  ЈН број 34/2018, 404-90/2018-03


ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  за јавну набавка радова -  Радови на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39)јавна набавка број: 28/2018, 404-72/2018-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: Радови на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39) OРН: 45000000 - Грађевински радови У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:28/2018 (.pdf)ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – грађевински материјал (за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима), редни број јавне набавке 30/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 44110000-грађевински материјал
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга приватног физичког обезбеђења објекта; редни број јавне набавке 29/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 79710000-услуге обезбеђења

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуге приватног физичког обезбеђења објекта, јавна набавка број: 29/2018-мв наручиоца Општинске управе Темерин Јавна набавка мале вредности

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у националном отвореном поступку, набавка добара – грађевинског материјала, шифра из ОРН: 44110000; назив уговора – набавка 10 пакета грађевинског материјала, Број публикације: RHP-W2-404-68/2018-03, редни број јавне набавке за текућу годину – 27/2018-сд
ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  за јавну набавка радова- Изградња капеле на западном гробљу у Темерину јавна набавка број: 26/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: Изградња капеле на западном гробљу у Темерину У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БРОЈ:26/2018 (.pdf)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова - Реконструкција и доградња објекта МЗ “Старо Ђурђево” Темерин бр. 23/2018


ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА јавна набавка бр. 25/2018-мв, 404-64/2018-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА бр. 25/2018-мв, деловодни број 404-64/2018-03 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПУТА – ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА јавна набавка бр. 24/2018-мв, 404-63/2018-03ПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка  мале вредности, Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију раскрсница Новосадска-Змај Јовина и  Новосадска – Кошут Лајоша у Темерину јавна  набавка број: 21/2018-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услугe, Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију раскрсница Новосадск - Змај Јовина и Новосадска – Кошут Лајоша у Темерину јавна набавка број: 21/2018-мв (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр. 21/2018-мв, , набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију раскрсница Новосадска-Змај Јовина и  Новосадска – Кошут Лајоша у Темерину

Одлука о измени и допуни конкурсне документације јавне набавке бр. 21/2018-мв, набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију раскрсница Новосадска-Змај Јовина и  Новосадска – Кошут Лајоша у Темерину

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда (.pdf)

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр. 21/2018-мв, , набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију раскрсница Новосадска-Змај Јовина и  Новосадска – Кошут Лајоша у Темерину

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга – стручни надзор над извођењем радова на партертном уређењу дела центра насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже - I фаза (део прве фазе); редни број јавне набавке 22/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 71000000 - архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – стручни надзор над извођењем радова на партерном уређењу дела центра насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже - I фаза (део прве фазе), ЈН бр.22/2018-мв

Одлука о измени Конкурсне документације за јавну набавку бр.22/2018-мв, набавка услуга – стручни надзор над извођењем радова на партертном уређењу дела центра насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже - I фаза (део прве фазе), наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – рачунарске опреме; редни број јавне набавке 20/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 30230000-рачунарска опрема

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка добара – рачунарске опреме, ЈН бр.20/2018-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуге аутобуског јавног линијског приградског превоза путника на релацији Темерин-Сириг, наручиоца Општинске управе Темерин; редни број јавне набавке 19/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 60100000-услуге друмског превоза

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услугe аутобуског јавног линијског приградског превоза путника на релацији Темерин-Сириг, ЈН бр.19/2018-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за јавну набавка радова - Партерно уређење, дела центра насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже - I фаза (део прве фазе) јавна набавка број: 16/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - Партерно уређење, дела центра насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже - I фаза (део прве фазе) У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:16/2018 (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.16/2018 набавка радова – Партерно уређење, дела насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – Фаза I (део прве фазе), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.16/2018 набавка радова – Партерно уређење, дела насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – Фаза I (део прве фазе), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр.16/2018 - Партерно уређење, дела насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – Фаза I (део прве фазе), Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр.16/2018 набавка радова – Партерно уређење, дела насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – Фаза I (део прве фазе), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Одлука о другој измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр.16/2018 - Партерно уређење, дела насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – Фаза I (део прве фазе), Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења IV у вези са поступком јавне набавке бр.16/2018 набавка радова – Партерно уређење, дела насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – Фаза I (део прве фазе), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Одлука о тећој измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр.16/2018 - Партерно уређење, дела насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – Фаза I (део прве фазе), Наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о четвртој измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр.16/2018 - Партерно уређење, дела насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – Фаза I (део прве фазе), Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (.pdf)

Додатне информације и појашњења V у вези са поступком јавне набавке бр.16/2018 набавка радова – Партерно уређење, дела насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – Фаза I (део прве фазе), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења VI у вези са поступком јавне набавке бр.16/2018 набавка радова – Партерно уређење, дела насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – Фаза I (део прве фазе), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (.pdf)

Додатне информације и појашњења VII у вези са поступком јавне набавке бр.16/2018, набавка радова – Партерно уређење, дела насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – Фаза I (део прве фазе), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (.pdf)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о oбустави поступка јавне набавке (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга - Стручни надзор над радовима на санацији и реконструкцији централног објекта ПУ „Вељко Влаховић“ у Темерину бр.18/2018-мв, деловодни број: 404-45/2018-03ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – сузбијања комараца, крпеља и амброзије на територији општине Темерин; редни број јавне набавке 17/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 90670000-услуге дезинфекције и уништавања штеточина у градским и сеоским срединама

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – сузбијање комараца, крпеља и амброзије на територији општине Темерин, за сезону 2018, ЈН бр.17/2018-мв

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.17/2018-мв, набавка услуга – сузбијања комараца, крпеља и амброзије на територији општине Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.17/2018-мв, набавка услуга – сузбијања комараца, крпеља и амброзије на територији општине Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понудао продужењу рока за подношење понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права 

Одлука о измени II Конкурсне документације у јавној набавци бр.17/2018-мв, набавка услуга – сузбијања комараца, крпеља и амброзије на територији општине Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – сузбијање комараца, крпеља и амброзије на територији општине Темерин, за сезону 2018, ЈН бр.17/2018-мв

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка  мале вредности добара - САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ, јавна набавка  бр. 13/2018-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добарa - САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ, јавна набавка бр. 13/2018-мв (.pdf)

ОДЛУКA о додели уговора (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуге аутобуског јавног линијског приградског превоза путника на релацији Темерин-Сириг, наручиоца Општинске управе Темерин; редни број јавне набавке 15/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 60100000-услуге друмског превоза

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услугe аутобуског јавног линијског приградског превоза путника на релацији Темерин-Сириг, ЈН бр.15/2018-мв

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – рачунарске опреме; редни број јавне набавке 14/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 30230000-рачунарска опрема

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка добара – рачунарске опреме, ЈН бр.14/2018-мв

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – путничких возила; редни број јавне набавке 12/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 34110000-путнички аутомобил

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара –путничких возила, јавна набавка број: 12/2018-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.12/2018-мв, набавка добара – путничка возила, наручиоца Општинске управе Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара –путничких возила, јавна набавка број 12/2018-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности (пречишћен текст)

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку - РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЦЕНТРАЛНОГ ОБЈЕКТА ПУ  “ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ” У ТЕМЕРИНУ, јавна набавка број: 08/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЦЕНТРАЛНОГ ОБЈЕКТА ПУ “ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ” У ТЕМЕРИНУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:08/2018 (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.08/2018, набавка радова – Санација и реконструкција централног објекта ПУ „Вељко Влаховић“ у Темерину, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 08/2018 – Санација и реконструкција централног објекта ПУ „Вељко Влаховић“ у Темерину, Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.08/2018, набавка радова –  Санација и реконструкција централног објекта ПУ „Вељко Влаховић“ у Темерину, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр.08/2018, набавка радова –  Санација и реконструкција централног објекта ПУ „Вељко Влаховић“ у Темерину, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Одлука о другој измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 08/2018 – Санација и реконструкција централног објекта ПУ „Вељко Влаховић“ у Темерину, Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења IV у вези са поступком јавне набавке бр.08/2018, набавка радова –  Санација и реконструкција централног објекта ПУ „Вељко Влаховић“ у Темерину, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за јавну набавку мале вредности по партијама, набавка добара - Набавка садног материјла и одржавање зелених површина јавна набавка број: 11/2018-мв, деловодни број 404-33/2018-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара - Набавка садног материјла и одржавање зелених површина, јавна набавка број: 11/2018-мв (.pdf)

Одлука о измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци мале вредности- по партијама добра– Набавка садног материјала и одржавање зелених површина, јавна набавка број: 11/2018-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку - Рехабилитација, ојачање и појачано одржавање категорисаних и некатегорисаних путева - бр.10/2018, 404-32/2018-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ОЈАЧАЊЕ И ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ КАТЕГОРИСАНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА - ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/2018, деловодни број 404-32/2018-03 (.pdf)

Додатне информације и појашњења I у вези са поступком јавне набавке бр.10/2018, набавка радова – Рехабилитација, ојачање и појачано одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 10/2018 – Рехабилитација, ојачање и појачано одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.10/2018, набавка радова – Рехабилитација, ојачање и појачано одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Одлука о другој измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 10/2018 – Рехабилитација, ојачање и појачано одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр.10/2018, набавка радова – Рехабилитација, ојачање и појачано одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама 

Додатне информације и појашњења IV у вези са поступком јавне набавке бр.10/2018, набавка радова – Рехабилитација, ојачање и појачано одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда- набавка радова - додатни радови на измештању и замени АЦ водоводне цеви на појединим деловима трасе пројектованог канализационог колектора и уградња туцаника у коловозној конструкцији  

ОДЛУКА о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда- Измештање и замена АЦ водоводне цеви на појединим деловима трасе пројектованог канализационог колектора и  уградња туцаника у коловозну конструкцију, јавна набавка број: 09/2018

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка, набавка услуга – одржавања софтвера - за потребе ЛПА, ЈН бр.07/2018 (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – отклањање животињског отпада; редни број јавне набавке 06/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 90000000-услуге канализације, одношења смећа, чишћења и очувања животне средине

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – отклањање животињског отпада, ЈН бр.06/2018-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка  мале вредности услуга - Одржавање светлосне сигнализације - семафори,број јавне набавке 5/2018-мвПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - Израда пројекта за извођење радова на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39) јавна набавка бр. 1/2018-мв, 404-18/2018-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга - Израда пројекта за извођење радова на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39) јавна набавка бр. 1/2018-мв, деловодни број 404-18/2018-03

Додатне информације и појашњења I, у вези са поступком јавне набавке мале вредности услуга - Израда пројекта за извођење радова на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39) 1/2018-мв, 404-18/2018-03

Додатне информације и појашњења II, у вези са поступком јавне набавке мале вредности услуга - Израда пројекта за извођење радова на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39) 1/2018-мв, 404-18/2018-03

Одлука о измени I конкурсне документације у јавној набавци услуга бр. 1/2018 мв –  Израда пројекта за извођење радова на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39), Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊE o продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за јавну набавка услуга - Израда пројектно-техничке документације за изградњу колекторског вода од центра насеља Бачки Јарак до радне зоне бр. 8 јавна набавка број: 2/2018-мвПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – услуге личног пратиоца; редни број јавне набавке 04/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 85310000-услуге социјалне заштите

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – услуге личног пратиоца, ЈН бр.04/2018-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – услуге геронтодомаћица; редни број јавне набавке 03/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 85310000-услуге социјалне заштите

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – услуге геронтодомаћица, ЈН бр.03/2018-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

2017. ГОДИНА

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАРОГ ПАРКА У ТЕМЕРИНУ; редни број јавне набавке 35/2017, деловодни број 404-87/2017-03


ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку радова у отвореном поступку –Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до “Инфо-центра Јегричка”, јавна набавка 31/2017; 404-78/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНИОМ ПОСТУПКУ - Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до “Инфо-центра Јегричка” БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 31/2017

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 31/2017 –Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до “Инфо-центра Јегричка” , Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке радова - Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до “Инфо-центра Јегричка” бр.404-78/2017-03, 31/2017  Наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 31/2017 – Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до “Инфо-центра Јегричка” , Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења II, у вези са поступком јавне набавке радова - Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до “Инфо-центра Јегричка” бр.404-78/2017-03, 31/2017  Наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени III конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 31/2017 – Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до “Инфо-центра Јегричка” , Наручиоца Општинске управе ТемеринПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  за јавну набавка услуга - Израда пројектно-техничке документације за изградњу колекторског вода од центра насеља Бачки Јарак до радне зоне бр. 8 јавна набавка број: 34/2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – Израда пројектно-техничке документације за изградњу колекторског вода од центра насеља Бачки Јарак до радне зоне бр. 8 јавна набавка број: 34/2017 наручиоца Општинске управе Темерин, Отворени поступак (.pdf)

ОДЛУКА о обустави поступка за набавку услуга- Израда пројектно-техничке документације за изградњу колекторског вода од центра насеља Бачки Јарак до радне зоне бр. 8 јавна набавка број: 34/2017 (.jpg)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.pdf)
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – отклањање животињског отпада; редни број јавне набавке 33/2017-мв; ознака из општег речника набавке: 90000000-услуге канализације, одношења смећа, чишћења и очувања животне средине

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – отклањање животињског отпада, ЈН бр.33/2017-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка радова – реконструкција тоалета у згради општинске управе Темерин; редни број јавне набавке 32/2017; ознака из општег речника набавке: 45000000 - грађевински радови

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у отвореном поступку, набавка радова – реконструкција тоалета у згради општинске управе Темерин, ЈН бр.32/2017

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.32/2017, набавка радова – Реконструкција тоалета у згради општинске управе Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку радова у отвореном поступку – Санација и реконструкција централног објекта ПУ „Вељко Влаховић“ у Темерину, јавна набавка 27/2017; 404-66/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ОБЈЕКТА ПУ “ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ” У ТЕМЕРИНУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:27/2017 (.pdf)

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр.27/2017 – Санација  реконструкција централног објекта ПУ “Вељко Влаховић” у Темерину, Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке радова - Санација  реконструкција централног објекта ПУ “Вељко Влаховић” у Темерину, број 404-66/2017-03, 27/2017,  Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке радова - Санација и реконструкција централног објекта ПУ “Вељко Влаховић” у Темерину, број 404-66/2017-03, 27/2017,  Наручиоца Општинске управе Темерин 

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке радова - Санација и реконструкција централног објекта ПУ “Вељко Влаховић” у Темерину, број 404-66/2017-03, 27/2017,  Наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о другој измени Конкурсне документације у јавној набавци радова бр.27/2017 – Санација и реконструкција
централног објекта ПУ “Вељко Влаховић” у Темерину, Наручиоца Општинске управе Темерин
 (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку за ЈН бр.27/2017; 404-66/2017-03

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за јавну набавку радова у отвореном поступку – Санација и реконструкција централног објекта ПУ „Вељко Влаховић“ у Темерину бр. 27/2017, 404-66/2017-03

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара – административног материјала; редни број јавне набавке 29/2017-мв; ознака из општег речника набавке: 30192000-канцеларијски материјал

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – административног материјала, јавна набавка број: 29/2017-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга Стручни надзор над извођењем радова на изградњи западног колектора I фаза бр.22/2017-мв, деловодни број: 404-68/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНOСТИ УСЛУГА Стручни надзор над извођењем радова на изградњи западног колектора I фаза бр. 22/2017-мв, деловодни број:404-68/2017-03

ОДЛУКA о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга Стручни надзор над извођењем радова на изградњи западног колектора I фаза деловодни број 404-68/2017-03, 22/2017-мв

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке у отвореном поступку по партијама, набавка услуга - Израда пројектно-техничке документације: ПРВА ПАРТИЈА - Израда пројектно-техничке документације реконструкције и доградње ПУ „Вељко Влаховић“ – Бамби у Бачком Јарку, ДРУГА ПАРТИЈА - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу објекта МЗ „Старо Ђурђево“; редни број јавне набавке 22/2017, 404-57/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга –Израда пројектно-техничке документације јавна набавка број: 22/2017 наручиоца Општинске управе Темерин, Отворени поступак, по партијама

ОДЛУКA о додели уговора у отвореном поступку по партијама - Израда пројектно-техничке документације 404-57/2017-03, бр.22/2017 за ПРВУ ПАРТИЈУ - Израда пројектно-техничке документације реконструкције и доградње ПУ „Вељко Влаховић“ – Бамби у Бачком Јарку

ОДЛУКA о додели уговора у отвореном поступку по партијама - Израда пројектно-техничке документације 404-57/2017-03, бр.22/2017 за ДРУГУ ПАРТИЈУ - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу објекта МЗ „Старо Ђурђево“

Обавештење о закљученом уговору - прва партија (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору - друга партија (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у националном отвореном поступку, набавка добара – грађевинског материјала, шифра из ОРН: 44110000; назив уговора – набавка 10 пакета грађевинског материјала, Број публикације: RHP-W2-404-64/2017-03, редни број јавне набавке за текућу годину – 26/2017-сд

Тендерски досије 26-17 (.zip)

Закључaк о исправци техничке грешке

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о поднетој жалби и Одлука о одбијању жалбе  (.pdf)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетој жалби (.jpg)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку по партијама - Израда пројекта за извођење радова на партерном уређењу дела центра насеља Tемерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже- прва фаза и елабората утицаја промене режима саобраћаја са главним пројектом саобраћајне сигнализације, јавна набавка бр. 24/2017, деловодни број 404-62/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку велике вредности услуга партијама, ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ ДЕЛА ЦЕНТРА НАСЕЉА ТЕМЕРИН СА ИЗГРАДЊОМ ПОТРЕБНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ- ПРВА ФАЗА И ЕЛАБОРАТА УТИЦАЈА ПРОМЕНЕ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА СА ГЛАВНИМ ПРОЈЕКТОМ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ јавна набавка бр. 24/2017, деловодни број 404-62/2017-03

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.24/2017, набавка  услуга – Израда пројекта за извођење радова на партерном уређењу дела центра насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже- прва фаза и Елабората утицаја промене режима саобраћаја са главним пројектом саобраћајне сигнализације, јавна набавка велике вредности по партијама, деловодни број 404-62/2017-03 наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлукa о додели уговора за Партију 1 -Израда пројекта за извођење радова на партерном уређењу дела центра насеља Темерин са изградњом потребен комуналне инфраструктурне мреже - прва фаза

Oдлукa о додели уговора за Партију 2 - Елаборат утицаја промене режима саобраћаја са главним пројектом саобраћајне сигнализације

Обавештење о закљученом уговору за Партију I (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору за Партију II (.pdf)

Одлука о измени уговора о јавној набавци - Партија 2 - Елаборат утицаја промене режима саобраћаја са главним пројектом саобраћајне сигнализације (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка, јавна набавка – завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку – фаза 2 (преговарачки попступак без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чл.35, ст.1, тч.1. Закона о јавним набавкама), јавна набавка бр. 25/2017; 404-63/2017-03

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.25/2017, набавка радова - завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку – фаза 2, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.25/2017, набавка радова - завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку – фаза 2, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр.25/2017, набавка радова - завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку – фаза 2, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОДЛУКA о додели уговора у преговарачком поступку јавне набавке Завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку – фаза 2  јавна набавка бр.25/2017, деловодни број 404-63/2017-03

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, за јавну набавку радова у отвореном поступку – ИЗГРАДЊИ ЗАПАДНОГ КОЛЕКТОРА I ФАЗА, јавна набавка 23/2017; 404-58/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА- ИЗГРАДЊА ЗАПАДНОГ КОЛЕКТОРА I ФАЗА јавна набавка бр. 23/2017, деловодни бр. 404-58/2017-03

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке радова - ИЗГРАДЊА ЗАПАДНОГ КОЛЕКТОРА I  ФАЗА, ЈН бр. 23/2017, 404-58/2017-03, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама

Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке - Изградња западног колектора I фаза бр. 23/2017, деловодни број 404-58/2017-03

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – Адаптација уличне расвете у улицама Новосадска, Ивана Горана Ковачића и Петра Драпшина у Темерину; редни број јавне набавке 21/2017-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара Адаптација уличне расвете у улицама Новосадска, Ивана Горана Ковачића и Петра Драпшина у Темерину јавна набавка бр. 21/2017-мв, деловодни број 404-53/2017-03

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.21/2017-мв,набавка добара – Адаптација уличне расвете у улицама Новосадска, Ивана Горана Ковачића и Петра Драпшина у Темерину, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.21/2017-мв, набавка добара – Адаптација уличне расвете у улицама Новосадска, Ивана Горана Ковачића и Петра Драпшина у Темерину, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр.21/2017-мв Адаптација уличне расвете у улицама Новосадска, Ивана Горана Ковачића и Петра Драпшина у Темерину, наручиоца Општинска управа Темерин

Одлука о измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр.21/2017-мв Адаптација уличне расвете у улицама Новосадска, Ивана Горана Ковачића и Петра Драпшина у Темерину, наручиоца Општинска управа Темерин - ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.21/2017-мв, набавка добара – Адаптација уличне расвете у улицама Новосадска, Ивана Горана Ковачића и Петра Драпшина у Темерину, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОДЛУКA о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга za постојећу набавку Адаптација уличне расвете у улицама Новосадска, Ивана Горана Ковачића и Петра Драпшина у Темерину јавна набавка бр.21/2017-мв, деловодни број 404-53/2017-03

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку по партијам - Предмет јавне набавке је набавка услуга превоза ученика - ђачке карте (регресирање дела трошкова превоза ученика са територије општине Темерин, аутобусом), наручиоца Општинске управе Темерин; редни број јавне набавке 20/2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку услугe превоза ученика- ђачке карте, ЈН бр.20/2017

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.20/2017, набавка услуга превоза ученика - ђачке карте (регресирање дела трошкова превоза ученика са територије општине Темерин, аутобусом), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени Конкурсне документације у јавној набавци бр.20/2017, набавка услуга превоза ученика - ђачке карте (регресирање дела трошкова превоза ученика са територије општине Темерин, аутобусом), наручиоца Општинске управе Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга превоза ученика - ђачке карте (регресирање дела трошкова превоза ученика са територије општине Темерин, аутобусом), јавна набавка број: 20/2017 наручиоца Општинске управе Темерин, Отворени поступак, по партијама Пречишћен текст

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.20/2017, набавка услуга превоза ученика - ђачке карте (регресирање дела трошкова превоза ученика са територије општине Темерин, аутобусом), наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о обустави поступка јавне набавке - Партија I

Одлука о додели уговора - Партија II

Одлука о додели уговора - Партија III

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке - Партија I

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - Партија II

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - Партија III

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПУТА – ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА јавна набавка бр. 17/2017-мв, 404-54/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности радова ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПУТА – ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА јавна набавка бр. 17/2017-мв, деловодни број 404-54/2017-03

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара – роба широке потрошње (сокови, кафа, пиће..); редни број јавне набавке 19/2017-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – набавка добара: робе широке потрошње (сокови, кафа, пиће..) ЈН бр.19/2017-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за набавку добара – роба широке потрошње (кафа, чај, вода..); редни број јавне набавке 18/2017-мв 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – набавка добара: робе широке потрошње (кафа, чај, вода..)ЈН бр.18/2017-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за набавку услуга – израда ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА СТАРОГ ПАРКА  СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ  у Темерину; редни број јавне набавке 13/2017-мв, Број: 404-35/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку услуга – израда ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА СТАРОГ ПАРКА  СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ  у Темерину; редни број јавне набавке 13/2017-мв, Број: 404-35/2017-03

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА СТАРОГ ПАРКА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ јавна набавка 13/2017, деловодни број  404-35/2017-03

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за набавку радова – завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку – фаза 2, редни бр.12/2017, Деловодни број: 404-34/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У БАЧКОМ ЈАРКУ – ФАЗА 2 Јавна набавка број: 12/2017 наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.12/2017, набавка радова - завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку – фаза 2, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени Конкурсне документације у јавној набавци бр.12/2017, набавка радова - завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку – фаза 2, наручиоца Општинске управе Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку радова у отвореном поступку – Реконструкција објекта дома здравља у Бачком Јарку, јавна набавка 11/2017; 404-33/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА У БАЧКОМ ЈАРКУ, ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2017, деловодни број 404-33/2017-03

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.11/2017, набавка радова – Реконструкција објекта Дома здравља у Баком Јарку, наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени Конкурсне документације у јавној набавци радова бр.11/2017 – РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА У БАЧКОМ ЈАРКУ, наручиоца Општинске управе Темерин.

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.11/2017, набавка радова – Реконструкција објекта Дома здравља у Баком Јарку, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.11/2017, набавка радова - реконструкција објекта Дома здравља у Бачком Јарку, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ТЕМЕРИН - прва фаза јавна набавка бр. 15/2017-мв, 404-42/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗА ИГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ТЕМЕРИН - прва фаза јавна набавка бр. 15/2017-мв, деловодни број 404-42/2017-03

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.15/2017-мв, набавка услуга – Израда пројекта за извођење за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода Темерин - прва фаза, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – сузбијања комараца на територији општине Темерин; редни број јавне набавке 16/2017-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – сузбијања комараца на територији општине Темерин, за сезону 2017, ЈН бр.16/2017-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА У СИРИГУ јавна набавка бр. 09/2017-мв, 404-30/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности радова РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА У СИРИГУ јавна набавка бр. 09/2017-мв, деловодни број 404-30/2017-03

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.09/2017, набавка радова – Реконструкција водовода у Сиригу, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.09/2017-мв, набавка радова – Реконструкција водовода у Сиригу, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени Конкурсне документације у јавној набавци радова бр.09/2017-мв – РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА У СИРИГУ , Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА У СИРИГУ јавна набавка бр. 09/2017-мв, 404-30/2017-03

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр.09/2017-мв, набавка радова – Реконструкција водовода у Сиригу, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Друга одлука о измени Конкурсне документације у јавној набавци радова бр.09/2017-мв РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА У СИРИГУ , Наручиоца Општинске управе Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДРУГОМ ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА У СИРИГУ јавна набавка бр. 09/2017-мв, 404-30/2017-03

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

Позив за подношење понуда за јавну набавку радова у отвореном поступку – Рехабилитација, ојачање и појачано одржавање локалних путева, јавна набавка 10/2017; 404-31/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Рехабилитација, ојачање и појачано одржавање локалних путева, јавна набавка 10/2017; 404-31/2017-03

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.10/2017, набавка радова – Рехабилитација, ојачање и појачано одржавање локалних путева, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА јавна набавка бр. 14/2017-мв, 404-40/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности радова ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА јавна набавка бр. 14/2017-мв, деловодни број 404-40/2017-03

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – рачунарска опрема (компјутери, штампачи, скенери, таблети); редни број јавне набавке 08/2017-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка добара – рачунарске опреме (компјутери, штампачи, скенери, таблети), ЈН бр.08/2017-мв

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.08/2017-мв, набавка добара – рачунарска опрема (компјутери, штампачи, скенери, таблети), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.08/2017-мв, набавка добара – рачунарска опрема (компјутери, штампачи, скенери, таблети), наручиоца Општинске управе Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ јавна набавка бр. 07/2017-мв, 404-26/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ јавна набавка бр. 07/2017-мв, деловодни број 404-26/2017-03

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ јавна набавка бр. 06/2017-мв, 404-24/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности радова ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ јавна набавка бр. 06/2017-мв, деловодни број 404-24/2017-03

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)
ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности ОДРЖАВАЊЕ СВЕТЛОСНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - СЕМАФОРИ јавна набавка бр. 04/2017-мв, 404-14/2017-03ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – материјала за саобраћај (бензин и дизел гориво); редни број јавне набавке 03/2017-мв; ознака из општег речника набавке: 09132000-бензин, 09134200-дизел гориво

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – материјала за саобраћај (бензин и дизел гориво), јавна набавка број: 03/2017-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА И ИЗРАДА ПРОЈЕКТА, јавна набавка бр. 02/2017-мв, 404-07/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА И ИЗРАДА ПРОЈЕКТА јавна набавка бр. 02/2017-мв, деловодни број 404-07/2017-03

Одлука о измени Конкурсне документације у јавној набавци услуга бр.02/2017-мв – ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА И ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ручиоца Општинске управе Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА И ИЗРАДА ПРОЈЕКТА јавна набавка бр. 02/2017-мв, 404-07/2017-03

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.02/2017-мв, набавка услуга – ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА И ИЗРАДА ПРОЈЕКТА, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА за јавну набавку мале вредности услуга ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА И ИЗРАДА ПРОЈЕКТА јавна набавка бр. 02/2017-мв, деловодни број 404-07/2017-03

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку за ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА јавна набавка бр. 01/2017, 404-06/2017-03


2016. ГОДИНА

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ПУТ КА ГРОБЉУ У БАЧКОМ ЈАРКУ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК деловодни број 404-39/2016-03, број ЈН 18/2016

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.18/2016, набавка радова – ПУТ КА ГРОБЉУ У БАЧКОМ ЈАРКУ, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени Конкурсне документације у јавној набавци радова бр.18/2016 – ПУТ КА ГРОБЉУ У БАЧКОМ ЈАРКУ, наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.18/2016, набавка радова – ПУТ КА ГРОБЉУ У БАЧКОМ ЈАРКУ, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења 3 у вези са поступком јавне набавке бр.18/2016, набавка радова – ПУТ КА ГРОБЉУ У БАЧКОМ ЈАРКУ, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкам

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ  за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – стручни надзор над извођењем радова на санацији ОШ „Петар Кочић“ Темерин, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 17/2016-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга – стручни надзор над извођењем радова на санацији ОШ „Петар Кочић“ Темерин, јавна набавка број: 17/2016-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.17/2016-мв, набавка услуга – надзор над извођењем радова санације објекта ОШ „Петар Кочић“ Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени Конкурсне документације у јавној набавци бр.17/2016-мв, набавка услуга – надзор над извођењем радова санације објекта ОШ „Петар Кочић“ Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – ауто-радар, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 16/2016-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – ауто-радар, јавна набавка број: 16/2016-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у националном отвореном поступку, набавка добара – грађевинског материјала, шифра из ОРН: 44110000; назив уговора – набавка 10 пакета грађевинског материјала, Број публикације: RHP-W2-404-26/2016-03, редни број јавне набавке за текућу годину – 15/2016-сд

Тендерски досије 15-16 (.zip)

Измена бр.1 тендерске документације за набавку: 10 пакета грађевинског материјала, бр:RHP-W2-404-26/2016-03

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА II (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОЈ ЖАЛБИ И ОДЛУКА О ОДБИЈАЊУ ЖАЛБЕ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке

ПОЗИВ  за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке, набавка радова – санација објекта ОШ „Петар Кочић“ Темерин , за наручиоца Општинску управу Темерин (локална самоуправа), редни број 14/2016.

К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ“ ТЕМЕРИН 

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.14/2016, набавка радовасанација објекта ОШ „Петар Кочић“ Темерин наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.14/2016, набавка радова - санација објекта ОШ „Петар Кочић“ Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.14/2016, набавка радова - санација објекта ОШ „Петар Кочић“ Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (.jpg)

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ I (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ II-III (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – набавка канти за смеће и клупа за паркове, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 13/2016-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – канти за смеће и клупа за паркове, јавна набавка број: 13/2016-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – административног материјала, са сукцесивним испорукама, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 12/2016-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – административног материјала, јавна набавка број: 12/2016-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности, набавка добара – административног материјала, са сукцесивним испорукама, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 12/2016-мв

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка добара – аутосмећара, за наручиоца Општинску управу Темерин (локална самоуправа), редни број 11/2016.


Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.11/2016, набавка добара - аутосмећар, наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.11/2016, набавка добара - аутосмећар, наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења - 2 у вези са поступком јавне набавке бр.11/2016, набавка добара - аутосмећар, наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени - 2 Конкурсне документације у јавној набавци бр.11/2016, набавка добара - аутосмећар, наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења - 3 у вези са поступком јавне набавке бр.11/2016, набавка добара - аутосмећар, наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени и допуни - 3 Конкурсне документације у јавној набавци бр.11/2016, набавка добара - аутосмећар, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације и појашњења - 4 у вези са поступком јавне набавке бр.11/2016, набавка добара - аутосмећар, наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени и допуни - 4 Конкурсне документације у јавној набавци бр.11/2016, набавка добара - аутосмећар, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда II

Додатне информације и појашњења - 5 у вези са поступком јавне набавке бр.11/2016, набавка добара - аутосмећар, наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени - 5 Конкурсне документације у јавној набавци бр.11/2016, набавка добара - аутосмећар, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда III

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА II (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – робе широке потрошње (сокови, кафа, пиће..), за наручиоца Председника општине и Општинско веће, редни број 10/2016-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – робе широке потрошње (сокови, кафа, пиће..), јавна набавка број: 10/2016-мв наручиоца Председника општине и Општинског већа општине Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – робе широке потрошње (кафа, чај, вода..), за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 09/2016-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку  добара – робе широке потрошње (кафа, чај, вода..), јавна набавка број: 09/2016-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка услуга превоза ученика - ђачке карте (регресирање дела трошкова превоза ученика са територије општине Темерин, аутобусом), наручиоца Општинске управе Темерин, редни број 08/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга превоза ученика - ђачке карте (регресирање дела трошкова превоза ученика са територијеопштине Темерин, аутобусом), јавна набавка број: 08/2016 наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Партија I  (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - Партија II (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - Партија III (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке - Партија I (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - Партија II (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - Партија III (.pdf)

ПОЗИВ  за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – рачунарска опрема, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 07/2016-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – рачунарске опреме, јавна набавка број: 07/2016-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – сузбијања комараца на територији општине Темерин, за сезону 2016, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 06/2016-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – сузбијања комараца на територији општине Темерин, за сезону 2016, јавна набавка број: 06/2016-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда) (.pdf)


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН: ОТВОРЕНИ, ПРОЈЕКТНИ, ЈЕДНОСТЕПЕНИ КОНКУРС ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊА ДЕЛА ЦЕНТРА И ЊЕГОВЕ НЕПОСРЕДНЕ ОКОЛИНЕ У НАСЕЉУ ТЕМЕРИН Број јавне набавке 03/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку конкурса за дизајн - отворени, пројектни, једностепени конкурс за урбанистичко – архитектонско решење уређења дела центра и његове непосредне околине у насељу Темерин јавна набавка број: 03/2016 наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.03/2016, набавка услуга - конкурс за дизајн–отворени, пројектни, једностепени конкурс за урбанистичко–архитектонско решење уређења дела центра и његове непосредне околине у насељу Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени Конкурсне документације у јавној набавци бр.03/2016, набавка услуга - конкурс за дизајн–отворени, пројектни, једностепени конкурс за урбанистичко–архитектонско решење уређења дела центра и његове непосредне околине у насељу Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.03/2016, набавка услуга - конкурс за дизајн–отворени, пројектни, једностепени конкурс за урбанистичко–архитектонско решење уређења дела центра и његове непосредне околине у насељу Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр.03/2016, набавка услуга - конкурс за дизајн–отворени, пројектни, једностепени конкурс за урбанистичко–архитектонско решење уређења дела центра и његове непосредне околине у насељу Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Обавештење о резултатима конкурса за дизајн за урбанистичко-архитектонско решење уређења дела центра и његове непосредне околине у насељу Темерин, јн.бр.3/2016

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка радова – инвестиционо одржавање објекта МЗ Старо Ђурђево у Темерину, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 02/2016-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку радова - инвестиционо одржавање објекта МЗ Старо Ђурђево у Темерину, јавна набавка број: 02/2016-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.02/2016-мв, набавка радова - инвестиционо одржавање објекта МЗ Старо Ђурђево у Темерину, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.02/2016-мв, набавка радова - инвестиционо одржавање објекта МЗ Старо Ђурђево у Темерину, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда) (.pdf)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – одржавања софтвера - за потребе ЛПА јавна набавка број: 01/2016 наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

2015. ГОДИНА

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – путнички аутомобил-половно возило, за наручиоца Општинску управу Темерин (локална самоуправа), редни број 27/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара –путничког аутомобила-половно возило, јавна набавка број: 27/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – аутосмећара, јавна набавка број: 26/2015 наручиоца Општинске управе Темерин, отворени поступак

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.26/2015, набавка добара – аутосмећара, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкамаОдлука о измени и допуни IКонкурсне документације у јавној набавци добара – аутосмећара, наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка број: 26/2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – аутосмећара, јавна набавка број: 26/2015 наручиоца Општинске управе Темерин - пречишћен текст II

Додатне информације и појашњења IV у вези са поступком јавне набавке бр.26/2015, набавка добара – аутосмећара, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни IIКонкурсне документације у јавној набавци добара – аутосмећара, наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка број: 26/2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – аутосмећара, јавна набавка број: 26/2015 наручиоца Општинске управе Темерин, отворени поступак - пречишћен текст III

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка добара – грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, за наручиоца Општинску управу Темерин (локална самоуправа), редни број 25/2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, јавна набавка број: 25/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин, отворени поступак

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.25/2015, набавка добара – грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни I Конкурсне документације у јавној набавци добара – грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка број: 25/2015

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)


ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, за наручиоца Општинску управу Темерин (локална самоуправа), редни број 24/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, јавна набавка број: 24/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.24/2015-мв, набавкa добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама (.pdf)

Одлука о исправци/измени Конкурсне документације у јавној набавци опрема за доходовне активности (алати) за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, јавна набавка број: 24/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин (.pdf)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, јавна набавка број: 24/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија I (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија II (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија III   (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору, Партија I (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору, Партија II (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору, Партија III (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – услуга локалног превоза, са сукцесивним испорукама, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 23/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга – услуга локалног превоза, јавна набавка број: 23/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке мале вредности бр.23/2015-мв, услуга – услуга локалног превоза, наручиоца Општинске управе Темерин (.pdf)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – административног материјала, са сукцесивним испорукама, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 22/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – административног материјала, јавна набавка број: 22/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка радова – завршни радови ентеријера и екстеријера објекта ликовног атељеа у Темерину (ТАКТ), за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 21/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ радова – завршни радови ентеријера и екстеријера објекта ликовног атељеа у Темерину (ТАКТ), јавна набавка број: 21/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуге осигурања (имовине и лица), за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 20/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуге осигурања (имовине и лица), јавна набавка број: 20/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.20/2015-мв, набавка услуге осигурања (имовине и лица), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – материјала за одржавање хигијене, са сукцесивним испорукама, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 19/2015-мв.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – материјала за одржавање хигијене, јавна набавка број: 19/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка услуга – регресирани превоз ученика са територије општинеТемерин аутобусом, наручиоца Општинске управе Темерин, редни број 18/2015

КОНКУРСНА   ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – регресирани превоз ученика са територије општине Темеринаутобусом, јавна набавка број: 18/2015 наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени Конкурсне документације у јавној набавци услуга - регресирани превоз ученика са територије општине Темерин аутобусом, јавна набавка број: 18/2015, наручиоца Општинске управе Темерин

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка услуга – банкарска услуга одобравања кредита, наручиоца Општинске управе Темерин, редни број 16/2015

КОНКУРСНА   ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга – банкарска услуге одобравања кредита -за финансирање капиталних инвестиционих расхода у области заштите животне средине отворени поступак, јавна набавка број: 16/2015 наручиоца Општинске управе Темерин

Подаци о наручиоцу (.jpg)

Статут општине Темерин (.pdf)

Одлука о задуживању општине Темерин 

Мишљење Министарства финансија (.jpg)

Одлука о покретању поступка јавне набавке (.jpg)

Одлука о завршном рачуну и финансијски извештаји за 2012. годину (.pdf)

Одлука о завршном рачуну и финансијски извештаји за 2013. годину (.pdf)

Одлука о завршном рачуну и финансијски извештаји за 2014. годину (.pdf)

Одлука о буџету општине Темерин за 2015. годину (.pdf)

Пројекција прихода и примања за период 2015-2020. године

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.16/2015, набавку услуга - банкарска услуга одобравања кредита, наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци услуга - банкарска услуга одобравања кредита, број 16/2015, наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.16/2015, набавку услуга - банкарска услуга одобравања кредита, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са Чл.63. Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.16/2015, набавка услуга –  банкарска услуге одобравања кредита, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.16/2015, набавка услуга –  банкарска услуге одобравања кредита, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ II (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ III (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ IV (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – одржавање видео надзора, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 17/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – одржавање видео надзора, јавна набавка број: 17/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – робе широке потрошње (кафа, сокови..), за наручиоца Председник општине и Општинско веће општине Темерин, редни број 15/2015-мв.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – робе широке потрошње (кафа, сокови..), јавна набавка број: 15/2015-мв наручиоца Председника општине и Општинског већа општине Темерин, јавна набавка мале вредности

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – робе широке потрошње (кафа, сокови..), за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 14/2015-мв.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – робе широке потрошње (кафа, сокови..), јавна набавка број: 14/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – сузбијања комараца на територији општине Темерин, за сезону 2015, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 13/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – сузбијања комараца на територији општине Темерин, за сезону 2015, јавна набавка број: 13/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – одржавање видео надзора, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 12/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – одржавање видео надзора, јавна набавка број: 12/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка радова – завршни радови ентеријера и екстеријера објекта ликовног атељеа у Темерину (ТАКТ), за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 11/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ радова – завршни радови ентеријера и екстеријера објекта ликовног атељеа у Темерину (ТАКТ), јавна набавка број: 11/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – одржавање видео надзора, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 10/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – одржавање видео надзора, јавна набавка број: 10/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.10/2015-мв, набавка услуга –  одржавање видео надзора, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – противградних ракета, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 09/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – противградних ракета, јавна набавка број: 09/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – сузбијања комараца на територији општине Темерин, за сезону 2015, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 08/2015-мв.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – сузбијања комараца на територији општине Темерин, за сезону 2015, јавна набавка број: 08/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга - сервисирање копир апарата, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 07/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – сервисирање фотокопир апарата са испоруком тонера за фотокопир апарате, јавна набавка број: 07/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда) (.jpg)
ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка добара – грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, наручиоца Општинске управе Темерин, редни број 05/2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара - грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, јавна набавка број: 05/2015 наручиоца Општинске управе Темерин

Одлукa о измени конкурсне документације у јавној набавци добара – грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, број 05/2015, наручиоца Општинске управе Темерин

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – рачунарска опрема, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 04/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – рачунарске опреме, јавна набавка број: 04/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке мале вредности бр. 04/2015-мв, добара – рачунарскe опремe, наручиоца Општинске управе Темерин (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – материјала за саобраћај - бензин, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 03/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – материјала за саобраћај (бензина и дизел горива), јавна набавка број: 03/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Појашњење у вези са поступком јавне набавке мале вредности, набавка добара – материјала за саобраћај - бензин, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 03/2015-мв

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – електричне енергије, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 01/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – електричне енергије, јавна набавка број: 01/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин Јавна набавка мале вредности

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

2014. ГОДИНА

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавка добара – опреме за видео надзор, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 24/2014-мв.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – опреме за видео надзор, јавна набавка број: 24/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Одговор на питање – појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности набавка добара-опреме за видео надзор редни број јавне набавке за текућу годину – 24/2014-мв    

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку мале вредности набавка добара-опрема за видео надзор редни број јавне набавке за текућу годину – 24/2014-мв

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – административног материјала, са сукцесивним испорукама, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 23/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – административног материјала, јавна набавка број: 23/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Редни број јавне набавке 22/2014 Санација и адаптација вишенаменског спортског игралишта

ПОЗИВ  за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – опреме за дечија игралишта, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 21/2014-мв.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – опрема за дечија игралишта, јавна набавка број: 21/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности

Одговор на питање –појашњење конкурсне документације за јавну набавку  мале вредности набавка добара – опреме за дечија игралишта Редни број јавне набавке за текућу годину – 21/2014-мв

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку  мале вредности набавка добара – опреме за дечија игралишта Редни број јавне набавке за текућу годину – 21/2014-мв

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ПОЗИВ  за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – опреме за дечија игралишта, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 20/2014-мв.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – опрема за дечија игралишта, јавна набавка број: 20/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности

Одлука о допуни и измени конкурсне документације у јавној набавци добара – опрема за дечија игралишта, број 20/2014-мв, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – материјала за одржавање хигијене, са сукцесивним испорукама, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 19/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – материјала за одржавање хигијене, јавна набавка број: 19/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке мале вредности бр.19/2014-мв, добара – материјала за одржавање хигијене, наручиоца Оштинске управе Темерин

Измене конкурсне документације у јавној набавци добара – материјала за одржавање хигијене, број 19/2014-мв, наручиоца Општинске управе Темерин

Допуна измене конкурсне документације у јавној набавци добара – материјала за одржавање хигијене, број 19/2014-мв, наручиоца Општинске управе Темерин

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге осигурања (имовине и лица), за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 18/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуге осигурања (имовине и лица), јавна набавка број: 18/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ за подношење понуда и учествовање у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда – грађевински материјал за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, наручиоца Општинске управе Темерин, редни број 17/2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара - грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, јавна набавка број: 17/2014 наручиоца Општинске управе Темерин преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда


ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – робе широке потрошње (кафа, сокови..), са сукцесивним испорукама, за наручиоца Председника општине и Општинског веће општине Темерин, редни број 16/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – робе широке потрошње (кафа, сокови..), јавна набавка број: 16/2014-мв наручиоца Председника општине и Општинског већа општине Темерин, јавна набавка мале вредности

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – робе широке потрошње (кафа, сокови..), са сукцесивним испорукама, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 15/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – робе широке потрошње (кафа, сокови..), јавна набавка број: 15/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – противградних ракета, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 14/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – противградних ракета, јавна набавка број: 14/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин, jавна набавка мале вредности

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – противградних ракета, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 13/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – противградних ракета, јавна набавка број: 13/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин, jавна набавка мале вредности

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – алатне опреме, за економско оснаживање избеглих лица кроз доходовне активности (обављање занатске делатности) за потребе Фонда за помоћ избеглица и расељених лица, наручиоца Општинске управе Темерин, редни број 12/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА добара – алатне опреме,за економско оснаживање избеглих лица кроз доходовне активности, за потребе Фонда за помоћ избеглица и расељених лица, наручиоца Општинске управе Темерин јавна набавка број: 12/2014-мв, јавна набавка мале вредности

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке мале вредности бр.12/2014-мв, добара – алатне опреме, за економско оснаживање избеглих лица за потребе Фонда за помоћ избеглица и расељених лица, наручиоца Оштинске управе Темерин

ДОПУНA конкурсне документације у јавној набавци добара – алатне опреме, за економско оснаживање избеглих лица кроз доходовне активности, за потребе Фонда за помоћ избеглица и расељених лица, број 12/2014-мв, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације и појашњења на питања у вези са поступком јавне набавке мале вредности бр.12/2014-мв, добара – алатне опреме, за економско оснаживање избеглих лица за потребе Фонда за помоћ избеглица и расељених лица, наручиоца Оштинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору I

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору II

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору III

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка добара – грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, наручиоца Општинске управе Темерин, редни број 11/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара - грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, јавна набавка број: 11/2014 наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.11/2014, набавка добара – грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, наручиоца Оштинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - сузбијања комараца на територији општине Темерин, за сезону 2014, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 10/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – сузбијања комараца на територији општине Темерин, за сезону 2014, јавна набавка број: 10/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације/појашњења у вези са припремањем понуде, за јавну набавку мале вредности бр.10/2014-мв, услуга – сузбијања комараца на територији општине Темерин, за сезону 2014, наручиоца Оштинске управе Темерин

ИЗМЕНA конкурсне документације у јавној набавци услуга – сузбијања комараца на територији општине Темерин, за сезону 2014, број 10/2014-мв, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – опреме за видео надзор, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 09/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – опреме за видео надзорјавна набавка број: 09/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - обележавање парцела државног пољопривредног земљишта, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 07/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – обележавање парцела државног пољопривредног земљиштајавна набавка број: 07/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин Јавна набавка мале вредности

Измена конкурсне документације у јавној набавци услуга – обележавање парцела државног пољопривредног земљишта, број 07/2014-мв, наручиоца Општинске управе Темерин

Појашњење у вези са поступком јавне набавке мале вредности бр.07/2014-мв, услуга – обележавање парцела државног пољопривредног земљишта, наручиоца Оштинске управе Темерин

ИЗМЕНА и ДОПУНА II

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – израда елабората (студије) о зонама санитарне заштите изворишта, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 06/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – израда елабората (студије) о зонама санитарне заштите извориштајавна набавка број: 06/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – одржавања софтвера (за потребе ЛПА) јавна набавка број: 05/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – одржавања софтвера (за писарницу, систем 48..) јавна набавка број: 04/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - горива (бензина и дизел горива) путем дебитних картица, за потребе Председника општине и Општинско веће општине Темерин, редни број 03/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – горива (бензина и дизел горива)јавна набавка број: 03/2014-мв наручиоца Председника општине и Општиског већа општине Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - горива (бензина и дизел горива) путем дебитних картица, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 02/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – горива (бензина и дизел горива)јавна набавка број: 02/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ за потребе Општинске управе Темерин, редни број 01/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – електричне енергијејавна набавка број: 01/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

2013. ГОДИНА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара – гредера, број јавне набавке: 18/2013-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара – опреме за видео надзор, број јавне набавке: 17/2013-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Питања и одговори у вези са поступком јавне набавке мале вредности добара,  бр.17/2013-мв, опрема за видео надзор

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара – техничка опема за потребе скупштинске службе и општинске управе

Допуна конкурсне документације

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока  за подношење понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору I

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору II

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара – канцеларијског материјала

Појашњење у вези са поступком јавне набавке мале вредности бр.15/2013-мв, набавка канцеларијског материјала, наручиоца Оштинске управе Темерин

II Појашњење у вези са поступком јавне набавке мале вредности бр.15/2013-мв, набавка канцеларијског материјала, наручиоца Оштинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, по партијама добара – алатне опреме, за економско оснаживање избеглих лица

Питања и одговори у вези са поступком јавне набавке мале вредности бр.14/2013-мв, по партијама добара-алатне опреме, за економско оснаживање избеглих лица

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору I

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору II

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке III

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке IV

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара – рачунарска опрема, за економско оснаживање избеглих лица

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара – опрема за фризере, за економско оснаживање избеглих лица

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, по партијама, добара – опреме за пластенике, за економско оснаживање избеглих лица

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору I

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору II


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара - робе широке потрошње број јавне набавке: 08/2013-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара - материјала за домаћинство и угоститељство, број јавне набавке: 10/2013-мв, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара - робе широке потрошње број јавне набавке: 09/2013-мв наручиоца Председника општине и Општинскoг већа

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара - рачунарске опреме број јавне набавке: 07/2013-мв наручиоца Општинске управе Темерин - Фонда за помоћ избеглица и расељених лица

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ радова – адаптација громобранске инсталације број јавне набавке: 06/2013-мв

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top