Почетак > Општина Темерин > Локални регистар извора загађивача
top top

top
top

Податке за Локални регистар извора загађивања достављају предузећа која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Прилогу 1 – Листа бр. 2: Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локалне регистре извора загађивања.


Како би предузеће које представља извор загађивања знало о којим је загађујућим материјама у обавези да доставља податке, потребно је прегледати списак загађујућих материја које се емитују у ваздух, воде и земљиште, који је дат у Прилогу 2 – Списак загађујућих материја, а такође треба и утврдити све делатности при чијем обављању долази до емитовања загађујућих материја у животну средину.


Загађивачи су у обавези да извештавају о загађујућим материјама које емитују у ваздух у зависности коју делатност обављају, као што је приказано у Прилогу 3 – Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности.


Исто тако, у обавези су да извештавају о загађујућим материјама које емитују у воде у зависности коју делатност обављају, као што је приказано у Прилогу 4 – Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности.

Подаци се достављају попуњавањем 5 приложених образаца у штампаниј форми и електронској форми, зa календарску годину и доставе органу локалне самоуправе до 31. марта текуће године.

Упуство- регистра извора загађивања

Прилог бр.1.

Листа 1. Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Национални регистар извора загађивања;

Листа 2. Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локалне регистре извора загађивања;

Прилог бр. 2. Списак загађујућих материја

Прилог бр. 3. Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности

Прилог бр. 4. Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности.

top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top