Почетак > Сервис Грађана > Потврђени урбанистички пројекти
top top

top
top

УРАБНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ
КОМПЛЕКСА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕТАЛНИХ
КОНСТРУКЦИЈА И ДЕЛОВА КОНСТРУКЦИЈА
кат. парцела број 416/7 к.о. Бачки Јарак


УП за изградњу комплекса за производњу металних конструкција - ЧЕЛИК доо I

УП за изградњу комплекса за производњу металних конструкција - ЧЕЛИК доо II

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ФАРМЕ ЗА УЗГОЈ ТОВНИХ
ПИЛИЋА - ФАЗНА ИЗГРАДЊА
ТЕМЕРИН, Потес: Стара бечејска дуж
К.П. 11277, К.О. ТЕМЕРИНУРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА
САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ НА
К.П.79, К.О. СИРИГ


УП за изградњу објекта самоуслужне аутоперионице - Бошко Анђелић

Урбанистички пројекат
за изградњу станице за снабдевање горивом моторних возила 
на катастарској парцели 5595/3 к.о. Темерин
у Темерину у улици Новосадска бр.бб
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ
И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА У СЕРВИС ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
 НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 6016 К.О. ТЕМЕРИН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНО-СКЛАДИШНОГ
И ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА СА ПРАТЕЋИМ ПРОСТОРИЈАМА НА
К.П.БР. 2659/1 КО БАЧКИ ЈАРАК, ОПШТИНА ТЕМЕРИН


01.1_UP ZORIC_Izvod iz PGR_namena
01.2_UP ZORIC_Izvod iz PDR_Saobracaj
01_APR~1
01_Situacija
01-Kopija plana
01-UP-Pekara Zoric-Naslovna
02 - ln Zorić
02_Lista saradnika
02_Osnova prizemlja
02_UP ZORIC_Sire okruzenje
02-UP-Pekara Zoric - Sadrzaj
03_Osnova sprata
03_UP ZORIC_Obuhvat
03_UP-Pekara Zoric-Tekst
03-UP-Pekara Zoric-Resenje
03-ZOR~1
04_Licenca200-AnaVirijevic
04_Osnova krova
04_UP ZORIC_Resenje
04-INF~1
05_Potvrda-AnaVirijevic-200
05_Presek 1_1
05_UP ZORIC_Regulacija
06_presek 2_2 i 3_3
06_UP ZORIC_Sinhron plan
07_Jugozapadni izgled
08_Izgledi SI i JZ
09_Severoistočni izgled
arhit. projekat IDR ZORIĆ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ НА
НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 6062 К.О. ТЕМЕРИН У ТЕМЕРИНУ 
УЛИЦА ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА

Копија катастарског плана и копија катастраског плана водова (.pdf)

Препис листа непокретности (.pdf)

Услови (.pdf)

Изјава одговорног урбанисте

Катастарско топографски план (.pdf)

Лиценца одговорног урбанисте (.pdf)

Насловне стране

Текст урбанистичког пројекта


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА И 
ДЕЛОВА КОНСТРУКЦИЈА НА КАТ.ПАРЦЕЛИ БР.416/7 К.О. БАЧКИ ЈАРАК


Урбанистички пројекат за изградњу комплекса за производњу металних конструкција и делова конструкција на кат.парцели бр. 416/7 К.О. Бачки Јарак I (.pdf)

Урбанистички пројекат за изградњу комплекса за производњу металних конструкција и делова конструкција на кат.парцели бр. 416/7 К.О. Бачки Јарак II (.pdf)

Урбанистички пројекат за изградњу комплекса за производњу металних конструкција и делова конструкција на кат.парцели бр. 416/7 К.О. Бачки Јарак III (.pdf)ПОТВРЂЕНИ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СИЛОСА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА на к. п. бр. 283 К.О. Сириг


top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top