Почетак > Сервис Грађана > Урбанистички пројекти
top top

top
top

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ 7 НА ПОТЕСУ ИЛАНЏА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН

2.4.INFRASTRUKTURA

2.5.JAVNO

2.6.SPROVODJENJE

11BPPO~1

22PLAN~1

23REEG~1

PDR-DEO-RZ-7

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ ИЛАНЏА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН

ПДР ИЛАНЏА усвојен план - текстуални део

ПДР ИЛАНЏА усвојен план - графички деоПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ ВАН ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА ТЕМЕРИН (пут ка Иланџи)

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН-ПОЛОЖАЈ ПРОСТОРА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИИЈЕ

КАТАСТАРКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПОТОЈЕЋЕ СТАЊЕ-НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

ПЛАН ПОДЕЛЕ ЗЕМЉИШТА ПРЕМА НАМЕНИ

ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ ВАН ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА ТЕМЕРИН (пут ка Иланџи)

ПЛАНИРАЊЕ ТРАСЕ МРЕЖА ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

КАРАКТЕРИСТИЧАН ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ ВАН ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА ТЕМЕРИН (пут ка Иланџи) НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ ВАН ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА ТЕМЕРИН (пут ка Иланџи)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА - МИЛОЈЕВИЋ МИЛЕНКО, „ОБУЋА ТРН” Д.О.О.

01 Извод из ГП - насеља Темерин са обухватом УП-а

02 Постојеће стање са постојећом инфраструктуром

03 Ситуациони приказ урбанистичког решења са прикључцима на комуналну инфраструктуру

04 Ситуациони приказ регулације и нивелације

05 Композициони план

05-10-14 ТЕКСТ

06-а Идејно архитектонско решење

06-б Идејно архитектонско решење

06-ц Идејно архитектонско решење

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА УСЛУЖНЕ ПЕРИОНИЦЕ АУТОМОБИЛА, „АЛЕСАНДРИЈА ГРАДЊА“ доо

top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top