Почетак > Општина Темерин > Важећи урбанистички планови
top top

top
top

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ "ИЛАНЏА" У ОПШТИНИ ТЕМЕРИНПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ 7 НА ПОТЕСУ ИЛАНЏА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ 8 У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТЕМЕРИН

01 ТЕКСТ ПГР

4.0. Подела земљишта јавно и остало

5.0. Претежна намена површина

6.0. Саобраћајна инфраструктура са генералном регулацијом и нивелацијом

7.0. Планирана регулација и грађевинске линије

8.0. План водопривредне инфраструктуре - снабдевање водом

9.0. План водопривредне инфраструктуре канализација и атмосферске воде-атмосферска и фекална

10. План енергетске и елктрокомуникацијске инфраструктуре

11. План спровођења и локације са посебним условима

12. ЦЗ План претежне намене

13. ЦЗ План саобраћаја ,регулационе и грађевинске линије

14. ЦЗ План спровођења и заштите

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top