ПДР за део Радне зоне 5 Темерин текст

ПДР за део Радне зоне 5 Темерин графицки прилози

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ “ИЛАНЏА” У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН

ПДР ИЛАНЏА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ 7 НА ПОТЕСУ ИЛАНЏА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН

ПДР Део радне зоне 7 – Усвојен план

1.1A ППО НАМЕНА

1.1Б ППО СПРОВОЂЕЊЕ

1.2.ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

2.1.ЗОНЕ

2.2.ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА

2.3.РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА

2.4.ИНФРАСТРУКТУРА

2.5.ЈАВНО

2.6.СПРОВОЂЕЊЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ 8 У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН

План детаљне регулације за део радне зоне број 8 – текстуални део

1.1 Извод из ППО Темерин-Модел

1.2 Постојећа намена површина-Модел

2.1 Кат-топ план са границом обухвата-Модел

2.2 Подела простора на целине и зоне-Модел

2.3 План. нам. површина-Модел

2.4а Попречни профили-Модел

2.4 Саобраћајна инфраструктура, рег. и нивел1.-Модел

2.5 Водоприв. и термоен. инфрастр-Модел

2.6 ЕЕ и ЕК инфрастр-Модел

2.7 Предлог површине јавне намене и начин спровођења-Модел

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТЕМЕРИН

01 ТЕКСТ ПГР

5.0. Претежна намена површина

6.0. Саобраћајна инфраструктура са генералном регулацијом и нивелацијом

7.0. Планирана регулација и грађевинске линије

8.0. План водопривредне инфраструктуре – снабдевање водом

9.0. План водопривредне инфраструктуре канализација и атмосферске воде-атмосферска и фекална

10. План енергетске и елктрокомуникацијске инфраструктуре

11. План спровођења и локације са посебним условима

12. ЦЗ План претежне намене

13. ЦЗ План саобраћаја ,регулационе и грађевинске линије

14. ЦЗ План спровођења и заштите

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТЕМЕРИН

Измена и допуна плана генералне регулације насеља Темерин

Измена и допуна плана генералне регулације насеља Темерин(МОДЕЛ)

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

1. Намена простора

2. Мрежа насеља и инфраструктурни системи

3. Туризам и заштита простора

4. Карта спровођења

5.1. Сириг-Намена површина и објеката

5.2. Сириг-Водопривредна инфраструктура

5.3. Сириг-Електроенергетска, гасна и електронска комуникациона инфраструктура

ППО ТЕМЕРИН текст

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин