temerin.rs

Територија општине Темерин се налази у југоисточном делу Бачке. Са источне стране се граничи са општином Жабаљ, са севера са општином Србобран, општином Врбас на западу и градом Новим Садом на југу.

Највећи значај за развој Темерина има близина најравијенијег центра у Војводини – Новог Сада. Територија општине Темерин покрива површину од око 170 квадратних километара и има облик неправилног трапеза, пружајући се у смеру северозапад-југоисток. Дужа основица, која покрива правац Сириг-Темерин је дуга 14 километара, а краћа основиа у правцу Бачки Јарак-Темерин је дугачка 11 километара. Границе општине су вештачке линије, већином праволинијске. Једина природна граница је она на североисточној страни која прати ток реке Јегричка. На југоисточној страни граница је повучена насипом звани Римски шанац ИИ.

У односу на рељеф Војводине, цела територија општине Темерин се налази на јужном делу Бачке лесне заравни. Она оставља утисак скоро сасвим равне површине. Река Јегричка тече кроз северни део општине са неколико мањих канала-притока. Утврђено је присуство термоминералних вода. Састав тла је врло уједначен и плодност је природно висока. Различити типови чернозема доминирају површином општине. Дуж обале реке су мочварне врсте земљишта и слатине.

Општина Темерин има три насеља: Темерин, Бачки Јарак и Сириг, а територија је подељена у четири катастра: Темерин, Бачки Јарак, Сириг и Камендин. Географски положај општине Темерин је врло повољан. У меридијанском правцу је секу три важна пута. Најважнији је међународни пут Е-75 који води од Новог Сада до Суботице и даље ка Мађарској. Део пута Нови Сад-Србобран, који сече западни део општине Темерин, је пуштен у употребу 1984. Други важни пут је пут М-22 (од недавно међународни пут Е-5), који има скоро исти правац. М-22 води мало источније од пута Е-75 и пролази кроз Сириг. Трећи пут је регионалног значаја (Р120) и иде кроз Нови Сад, Бачки Јарак и Темерин и води ка Бечеју, Сенти и Кањижу. У Сиригу и Темерину, сва три пута пресеца регионалну пут Р-104 који иде у правцу Оџаци-Змајево-Сириг-Темерин-Жабаљ. Од одавде главни пут води преко Тисе у Зрењанин и друге градове у Банату. Кроз југоисточни део општине и два њена насеља иде железничка пруга од Новог Сада ка Жабљу, Бечеју и Сенти.

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2024. ГОДИНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ОБАВЕШТЕЊЕо спровођењу одлуке Уставног суда Републике Србије  IУз-60/2021, 14. фебруара 2024. године Објављивањем одлуке Уставног суда
ЈАВНИ УВИД у Нацрт Локалног акционог плана за децу општине Темерин (ЛАП) може се вршити од 12. 02. 2024. године до 26. 02. 2024. године, на интернет
ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА
У прилогу су јавни позиви за 27 стамбених јединица на територији 14 јединица локалне самоуправе, и то: Бачка Топола, Житиште, Нова Црња, Алибунар,
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин