ПДР ЗОНЕ ИЛАНЏА У ТЕМЕРИНУ

ПГР ТЕМЕРИН

01 ТЕКСТ ПГР
01 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТЕМЕРИН
1.0. ИЗВОД ИЗ ППОТ - ПОЛОЖАЈ НАСЕЉА
2.0.  ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА И НАМЕНА
3.0. ОБУХВАТ ПЛАНА И ПАНИРАНА ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
4.0.  ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА ЈАВНО И ОСТАЛО
5.0. ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА
6.0. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА СА ГЕНЕРАЛНОМ РЕГУЛАЦИЈОМ И НИВЕЛАЦИЈОМ
7.0. ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИЈА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
7.1.  ДЕТАЉНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ...
7.2. ДЕТАЉНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ...
7.3. ДЕТАЉНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ...
8.0. ПЛАН ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - СНАБДЕВАЊЕ ВОДЕ ВОДО
9.0. ПЛАН ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛИЗАЦИЈА И АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ-АТМОСФЕРСКА И ФЕКАЛНА
10. ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ И ЕЛКТРОКОМУНИКАЦИЈСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
11. ПЛАН СПРОВОЂЕЊА И ЛОКАЦИЈЕ СА ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА
12. ЦЗ ПЛАН ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ
13.ЦЗ ПЛАН САОБРАЋАЈА ,РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
14.ЦЗ ПЛАН СПРОВОЂЕЊА И ЗАШТИТЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР НАСЕЉА ТЕМЕРИН  05.02.2021


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ  ОПШТИНЕ ТЕМЕРИНKÖZSZEMLÉRE TESZI AZ EGYSÉGES
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2024. ГОДИНУ
ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  ÉRTESÍTJÜK A TEMERIN KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉLŐ
ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин