САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 37. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН


САЗИВ ЗА 37. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
САЗИВ ЗА 37. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ


1.2.ИЗВЕШТАЈ - ШЕСТОМЕСЕЧНИ 2023
2.1.ЗАКЉУЧАК-РОДНО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ
2.2.ПЛАН УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ЗА 2024
2.3.УПУТСТВО ЗА УВОДЈЕЊЕ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ЗА 2024
3.1.ЗАКЉУЧАК - СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДЕ ЗА 2023-2027
3.2.СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДЕ ТЕМЕРИН 2023-2027
4.1.ЗАКЉУЧАК - РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
4.2.ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ТЕКСТА УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ЈКП-РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
4.3.УГОВОР О ОСНИВАЊУ ЈКП-РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
5.1.ЗАКЉУЧАК ЈП ГАС ТЕМЕРИН О ПРОЦЕНИ ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА
5.2.ОДЛУКА НО ЈП ГАС ТЕМЕРИН О ПРОЦЕНИ ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА-ДОПИС
5.3.ЈП ГАС ТЕМЕРИН ПРОЦЕНА 2023 - ННН - ЦОПY
5.4.АНАЛИЗАГАС
5.5.БИЛАНС СТАЊА
5.6.БИЛАНС СТАЊА1
5.7.БИЛАНС СТАЊА2
5.8.БИЛАНС УСПЕХА
5.9.БИЛАНС УСПЕХА1
5.10.БИЛАНС УСПЕХА2
5.11.ПРОЦЕНА ГО ЈП ГАС
5.12.ПРОЦЕНА ЈП ТЕМЕРИН ГАС КОНАЧНО 97-2003
6.1.ЗАКЉУЧАК - ЈКП ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА
6.2.ДОПИС НО О ПРОЦЕЊЕНОЈ ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА
6.3.ОДЛУКА НО О ПРОЦЕЊЕНОЈ ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА ЈКП
6.4.ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА НА ДАН 02-01-23
6.5.ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА НА ДАН 04-07-2023-ПРИЛОЗИ
7.1.ЗАКЉУЧАК ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ТЕМЕРИН ЗА 2023
7.2.ДОПИС - ДОСТАВА ОДЛУКЕ
7.3.ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ТЕМЕРИН ЗА 2023 - НАДЗОРНИ ОДБОР  2808-23
7.4.ТРЕЋА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023 ГОД - НАДЗОРНИ ОДБОР 2404-3-23 ФУЛЛ
8.1.ЗАКЉУЧАК О ПРЕНОСУ ПРАВА-ВАТРОГАСЦИ ТЕМЕРИН
8.2.ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ-ВАТРОГАСЦИ ТЕМЕРИН

 САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 36. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
 

САЗИВ ЗА 36. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
САЗИВ ЗА 36. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ


САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА  УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ


ЗАПИСНИК СА 35. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ЗАПИСНИК СА 35. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

ТЕМЕРИН 26.07.2023.

1.1. ЗАКЉУЧАК-ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2023. ГОДИНУ
1.2. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2023. ГОДИНУ
1.3. САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2023. ГОДИНУ
2.1. ЗАКЉУЧАК-ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈКП ТЕМЕРИН ЗА 2022. ГОДИНУ
2.2. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ТЕМЕРИН  ЗА 2022. ГОДИНУ
2.3. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ТЕМЕРИН ЗА 2022. ГОДИНУ
2.4. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА  ЈКП ТЕМЕРИН ЗА 2022. ГОДИНУ
2.5. НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЈКП ТЕМЕРИН ЗА 2022.
2.6. ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2022.-ЈКП ТЕМЕРИН
2.7. БИЛАНС СТАЊА ЈКП ТЕМЕРИН ЗА 2022
2.8. БИЛАНС УСПЕХА ЈКП ТЕМЕРИН ЗА 2022.
2.9. СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ ЈКП ТЕМЕРИН ЗА 2022.
3.1. ЗАКЉУЧАК- ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈКП ТЕМЕРИН ЗА 2022.
3.2. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈКП ТЕМЕРИН ЗА 2022
4.1. ЗАКЉУЧАК-РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
4.2. ЗАПИСНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
4.3. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
5.1. ЗАКЉУЧАК-РЕШЕЊЕ О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НАМЕЊЕНОЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ПРОЛЕТЕРСКА У ТЕМЕРИНУ ОД ЕЛЕОНОРЕ РАИЧ
5.2. РЕШЕЊЕ О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НАМЕЊЕНОЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ПРОЛЕТЕРСКА-ЕЛЕОНОРА РАИЧ
6.1. ЗАКЉУЧАК-СТАТУТ ПУ ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ
6.2. СТАТУТ ПУ ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ


ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА


АУДИО СНИМАК
ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВЕШТАЈ

 САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 35. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
 

САЗИВ ЗА 35. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
САЗИВ ЗА 35. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ


САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА  УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА


ЗАПИСНИК СА 34. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ЗАПИСНИК СА 34. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

ТЕМЕРИН 19.06.2023.


1-1 Заклучак - Средњорочни план развоја општине Темерин 2023-2025
1-2 Средњорочни план општине Темерин 2023-2025
2-1 Закључак Одлуке о додели звања и признања
2-2 Предлог почасни грађанин-Алпар Лошонц
2-3 Иницијатива за доделу признања ''ЗА ТЕМЕРИН''- Золтан Врга
2-4 Иницијатива за доделу признања ''ЗА ТЕМЕРИН''- Катарина Киш
2-5 Предлог за доделу признања ''ЗА ТЕМЕРИН''- Душан Ракић
2-6 Извештај Одбора за доделу звања и признања
2-7 Достава предлога кандидата Министарству
2-8 Повратница
2-9 Саглсност Министарства
2-10 Одлука о додели звања и признања за 2023. годину
3-1 Закључак Одлуке о реализацији буџета јединице лок. самоуправе у делу соц.заштите за 2023. годину
3-2 Одлука о реализацији буџета јединице лок. самоуправе у делу соц. заштите за 2023. годину
4-1 Закључак - ватрогасци
4-2 Одлука о преносу права јавне својине на Републику Србију-ватрогасци
5-1 Закључак Одлуке о комуналним делатностима
5-2 Одлука и ком.делатности
6-1 Закључак-друга измена програма пословања ЈКП Темерин
6-2 Друга измена програма пословања 2023. - са изменом 19.06.Коначна
7-1 Закључак-прва измена посебног програма пословања ЈКП Темерин
7-2 Прва измена посебног програма пословања ЈКП Темерин
8-1 Закључак Извештаја о пословању ЈП ''Гас'' за 2022. годину
8-2 Извештај о пословању са фин. извештајем за 2022. годину
9-1 Закључак Одлуке о покрићу губиткс ЈП ''Гас'' за 2022. годину
9-2 Одлука о покрићу губитка ЈП ''Гас'' за 2022. годину
10-1 Закључак-Статут Културног центра ''Лукијан Мушицки''
10-2 Статут - КИЦ -''Лукијан Мушицки''
11-1 Закључак -Статут Јавне библиотеке ''Сирмаи Карољ''
11-2 Статут - Јавна библиотека ''Сирмаи Карољ''


ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ


САЗИВ ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО - МАНДАТНА ПИТАЊА
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО - МАНДАТНА ПИТАЊАЕЛЕКТРОНСКИ ЗАПИСНИК

САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 34. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
 

САЗИВ ЗА 34. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
САЗИВ ЗА 34. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ


САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА  УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ САЗИВ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ


ЗАПИСНИК СА 33. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ЗАПИСНИК СА 33. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

ТЕМЕРИН 12.05.2023.

1-1 ЗАКЉУЧАК-ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
1-2 ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ЗА 2022
1-3 ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА 2022
2-1 ЗАКЉУЧАК - РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2023
2-2 ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ 2023
3-1 ЗАКЉУЧАК- КАДРОВСКИ ПЛАН
3-2 КАДРОВСКИ ПЛАН
4-1 ЗАКЉУЧАК - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОК 7 У ТЕМЕРИНУ
4-2 ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПДР ЗА ЦЕНТРАЛНЕ САДРЖАЈЕ У БЛОКУ 7 У ТЕМЕРИНУ
4-3 ИНФОРМАЦИЈА О ПРОЦЕДУРИ ИЗРАДЕ И КОНТРОЛЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЦЕНТРАЛНЕ САДРЖАЈЕ  У БЛОКУ БРОЈ 7   У  ТЕМЕРИНУ 
4-4 ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ
4-5 РЕШЕЊЕ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА У БЛОКУ БРОЈУ 7
4-6 ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ НАЦРТА
4-7 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦЈЕ ЗА ЦЕНТРАЛНЕ САДРЖАЈЕ У БЛОКУ 7
4-8 ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЦЕНТРАЛНЕ САДРЖАЈЕ У БЛОКУ БРОЈ 7
5-1 ЗАКЉУЧАК -ОДЛУКА О НАГРАДЈИВАЊУ УЧЕНИКА
5-2 ИЗМЕНА И ДОПУНА ОДЛУКЕ О НАГРАДЈИВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА


ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ


АУДИО СНИМАК
ЕЛЕКТОРНСКИ ЗАПИСНИК

 
САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 33. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
 

САЗИВ ЗА 34. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
САЗИВ ЗА 33. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
САЗИВ ЗА 33. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ


САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА  УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ САЗИВ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ САЗИВ ОДБОРА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


ЗАПИСНИК СА 32. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ЗАПИСНИК СА 32. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

 ТЕМЕРИН 04.05.2023

1-1 ЗАКЉУЧАК ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
1-2 ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
2-1 ЗАКЉУЧАК ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
2-2 ОДЛУКА О УСВАЈАНЈУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
3-1 ЗАКЉУЧАК ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
3-2 ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 2023-2032
3-3 РЕШЕЊЕ О НЕ ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ СТРАТЕШЕКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ЛОКАЛНИ  ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
4-1 ЗАКЉУЧАК ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
4-2 ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
5-1 ЗАКЉУЧАК О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
5-2 ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ О ОСНИВАЊУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
6-1 ЗАКЉУЧАК О  ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ КАРОЉ''
6-2 ОДЛУКА О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ КАРОЉ''
7-1 ЗАКЉУЧАК РЕШЕЊА ''МП1 АГРАР''
7-2 РЕШЕЊЕ О ОТУДЈЕЊУ ГРАДЈЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПАРЦЕЛА
7-3 КОПИЈА ПЛАНА 418 30
8-1 ЗАКЛУЧАК ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
8-2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ТЕМЕРИН 2022

ОДЛУКA О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ КАРОЉ'' ТЕМЕРИН
ОДЛУКУA О ОСНИВАЊУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН


ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА


САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
ОДЛУКA О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ КАРОЉ'' ТЕМЕРИН - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
ОДЛУКУA О ОСНИВАЊУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
 - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ


АУДИО СНИМАК
ЕЛЕКТОРНСКИ ЗАПИСНИК

РЕШЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ ДВА СИЛОСА – ТАМПОН ЋЕЛИЈЕ КАПАЦИТЕТА
РЕШЕЊЕ  ЗА ПРОЈЕКАТ  РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ
ТРЕТМАН ПРОТИВ ОДРАСЛИХ КОМАРАЦА
ТРЕТМАНИ ПРОТИВ ЛАРВИ КОМАРАЦА
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин