Oдељења за инспекцијске послове

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за новембар 2023. године инспекције из изворне надлежности
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за октобар 2023. године инспекције из изворне надлежности
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за септембар 2023. године инспекције из изворне надлежности
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за новембар 2021. године инспекције из изворне надлежности
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за септембар 2021. године инспекције из изворне надлежности
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за август 2021. године инспекције из изворне надлежности
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за јул 2021. године инспекције из изворне надлежности
Годишњи извештај комуналне инспекције и инспектора за саобраћај и путеве за 2020.годину
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за јун 2021. године инспекције из изворне надлежности
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА ТРОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за (април-јун) 2021. године инспекције из изворне надлежности
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за март 2021. године инспекције из изворне надлежности
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за фебруар 2021. године инспекције из изворне надлежности
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за јануар 2021. године инспекције из изворне надлежности
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за (јануар-јун) 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА за 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за децембар 2020. године инспекције из изворне надлежности
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА (октобар 2020. године) Инспекције из изворне надлежности
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА ТРОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА (октобар, новембар и децембар 2020. године) Инспекције из изворне надлежности
КОДЕКС ПОНАШАЊА И ЕТИКЕ ИНСПЕКТОРА
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПОСЛОВНИК О РАДУ
СТРАТЕШКИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2024. ГОДИНЕ
МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ КОНТРОЛНИХ ЛИСТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕДСТОЈЕЋЕМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2016 ГОДИНУ

Грађевинска инспекција
Инсп. за заштиту животне средине
Инсп. за саобраћај и путеве

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА ЈУЛ2023. ГОДИНЕ
МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА ЈУН 2023. ГОДИНЕ
МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА МАЈ 2023. ГОДИНЕ
МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА МАРТ 2023. ГОДИНЕ
МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА ФЕБУАР 2023. ГОДИНЕ
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА (ЈАНУАР-ЈУН) 2023. ГОДИНУ
МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ
ТРОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА (АПРИЛ-ЈУН) 2022. ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Годишњи извештај инспектора за саобраћај и путеве за 2017. годину
КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ 1 – ТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ-АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТ
КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ АКТИВНОСТИ УПРАВЉАЧА ЈАВНОГ ПУТА НА ЗАШТИТИ ПУТЕВА
КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРИКЉУЧАКА НА ЗЕМЉИШНОМ ПОЈАСУ ЈАВНИХ ПУТЕВА
КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СА АСФАЛТНИМ СЛОЈЕВИМА
КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ВАНРЕДНОГ (ВАНГАБАРИТНОГ) ПРЕВОЗА
КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ВРШЕЊА ДРУГИХ ШТЕТНИХ РАДЊИ ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА ЈАВНИХ ПУТЕВА
КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ОПРЕМЕ ПУТА
КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ (ПОЛАГАЊА) ИНСТАЛАЦИЈА И ПОСТРОЈЕЊА НА ЗЕМЉИШНОМ (ПУТНОМ) И У ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ЈАВНОГ ПУТА
КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ПЕРИОДИЧНОГ ОДРЖАВАЊА ПУТА
КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ТРУПА ПУТА И ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА
КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕГЛЕДА ПУНКТА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ, ОДОБРЕЊА, САГЛАСНОСТИ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕГЛЕДА ПУТА У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА
КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
КОНТРОЛНА ЛИСТА ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА У УНУТРАШЊЕМ ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА СТВАРИ И ТЕРЕТА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА ТЕРЕТА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ- АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА
ПРИЈАВА ИНСПЕКТОРУ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Комунална инспекција

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ
МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЈУЛ 2023. ГОДИНЕ

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЈУН 2023. ГОДИНЕ
МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА МАЈ 2023. ГОДИНЕ
МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА МАРТ 2023. ГОДИНЕ
МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ФЕБРУАР 2023. ГОДИНЕ
ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА (ЈАНУАР-ЈУН) 2023. ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2023. ГОДИНУ
 МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА МАЈ 2022. ГОДИНЕ
МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ
ТРОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА (АПРИЛ-ЈУН) 2022. ГОДИНУ
ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА (ЈАНУАР-ЈУН) 2022. ГОДИНУ
ТРОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА (ЈАНУАР-МАРТ) 2022. ГОДИНУ
МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Годишњи извештај комуналне инспекције за 2016. годину
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 27 ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ И ДРУГИХ МОНТАЖНИИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 26 ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 25 РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 24 РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 23 РАДНО ВРЕМЕ ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 22 ПЛАКАТИРАЊЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 21 ПЛАКАТИРАЊЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 20 ЈАВНЕ ЧЕСМЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 19 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 18 УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 17 ЗЕЛЕНИЛО И ЗЕЛЕНЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 16 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 15 ПОСТАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 14 ОПШТЕ УРЕЂЕЊЕ ГРАДА И НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 13 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ БАЗЕНА-ОТВОРЕНИХ И ТЕРМАЛНИХ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊИМА
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 12 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ КУПАТИЛА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊЕМУ
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 10 ОБАВЉАЊЕ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 9 ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊИМА
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 8 ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 7 ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА,ПУТЕВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ И ДРУГИМ НАСЕЉИМА И ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 6 УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПОВРШИНА
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 5 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ГРАДУ И НАСЕЉИМА
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4 УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3 ПРОИЗВОДЊА И СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И ТОПЛОМ ВОДОМ
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ  ОПШТИНЕ ТЕМЕРИНKÖZSZEMLÉRE TESZI AZ EGYSÉGES
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2024. ГОДИНУ
ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  ÉRTESÍTJÜK A TEMERIN KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉLŐ
ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин