Грађевинска инспекција


ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2022.ГОДИНУ

МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА-извештај за 2020. годину

 МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ 30.03.2021

 ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2021. ГОДИНУ

 МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2020. ГОДИНУ

МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

Годишњи извештај о раду за 2017. годину – Грађевинска инспекција

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2017. ГОДИНУ

Годишњи извештај о раду за 2016.годину – Грађевинска инспекција

За редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта

За редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта

За редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља

За редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл.145 Закона о планирању и изградњи

Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова

Инсп. за заштиту животне средине


САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА НА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

 ПЛАН РАДА ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

 МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

ПЛАН РАДА ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018.ГОД. ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

МИШЉЕЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018. годину

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Представка (пријава) инспекцији

ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017.ГОД. ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

МИШЉЕЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017. годину

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

 

Прописи у употреби:

Контролне листе:

Комунална инспекција

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА МАЈ 2022. ГОДИНЕ

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

ТРОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА (АПРИЛ-ЈУН) 2022. ГОДИНУ

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА (ЈАНУАР-ЈУН) 2022. ГОДИНУ

ТРОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА (ЈАНУАР-МАРТ) 2022. ГОДИНУ

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Годишњи извештај комуналне инспекције за 2016. годину

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 27 ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ И ДРУГИХ МОНТАЖНИИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 26 ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 25 РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 24 РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 23 РАДНО ВРЕМЕ ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 22 ПЛАКАТИРАЊЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 21 ПЛАКАТИРАЊЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 20 ЈАВНЕ ЧЕСМЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 19 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 18 УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 17 ЗЕЛЕНИЛО И ЗЕЛЕНЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 16 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 15 ПОСТАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 14 ОПШТЕ УРЕЂЕЊЕ ГРАДА И НАСЕЉЕНИХ МЕСТА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 13 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ БАЗЕНА-ОТВОРЕНИХ И ТЕРМАЛНИХ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊИМА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 12 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ КУПАТИЛА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊЕМУ

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 10 ОБАВЉАЊЕ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 9 ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊИМА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 8 ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 7 ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА,ПУТЕВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ И ДРУГИМ НАСЕЉИМА И ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 6 УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПОВРШИНА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 5 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ГРАДУ И НАСЕЉИМА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4 УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3 ПРОИЗВОДЊА И СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И ТОПЛОМ ВОДОМ

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Инсп. за саобраћај и путеве

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА МАЈ 2022. ГОДИНЕ

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

ТРОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА (АПРИЛ-ЈУН) 2022. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Годишњи извештај инспектора за саобраћај и путеве за 2017. годину

КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ 1 – ТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ АКТИВНОСТИ УПРАВЉАЧА ЈАВНОГ ПУТА НА ЗАШТИТИ ПУТЕВА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРИКЉУЧАКА НА ЗЕМЉИШНОМ ПОЈАСУ ЈАВНИХ ПУТЕВА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СА АСФАЛТНИМ СЛОЈЕВИМА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ВАНРЕДНОГ (ВАНГАБАРИТНОГ) ПРЕВОЗА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ВРШЕЊА ДРУГИХ ШТЕТНИХ РАДЊИ ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА ЈАВНИХ ПУТЕВА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ОПРЕМЕ ПУТА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ (ПОЛАГАЊА) ИНСТАЛАЦИЈА И ПОСТРОЈЕЊА НА ЗЕМЉИШНОМ (ПУТНОМ) И У ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ЈАВНОГ ПУТА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ПЕРИОДИЧНОГ ОДРЖАВАЊА ПУТА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ТРУПА ПУТА И ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕГЛЕДА ПУНКТА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ, ОДОБРЕЊА, САГЛАСНОСТИ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕГЛЕДА ПУТА У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ПОСТАВЉАЊА РЕКЛАМНИХ ТАБЛИ, РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УРЕЂАЈА ЗА СЛИКОВНО ИЛИ ЗВУЧНО ОБАВЕШТАВАЊЕ ИЛИ ОГЛАШАВАЊЕ (НАТПИСИ)ПРЕГЛЕДА ПУТА У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА У УНУТРАШЊЕМ ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА СТВАРИ И ТЕРЕТА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА ТЕРЕТА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ- АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА

ПРИЈАВА ИНСПЕКТОРУ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Oдељења за инспекцијске послове

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Начелник одељења: Тамара КарановићПрви спрат, канцеларија бр.11Телефон: (021) 843-888, локал: 116Мејл: tamara@temerin.rs


 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за новембар 2021. године инспекције из изворне надлежности 

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за септембар 2021. године инспекције из изворне надлежности 

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за август 2021. године инспекције из изворне надлежности

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за јул 2021. године инспекције из изворне надлежности

Годишњи извештај комуналне инспекције и инспектора за саобраћај и путеве за 2020.годину

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за јун 2021. године инспекције из изворне надлежности

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА ТРОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за (април-јун) 2021. године инспекције из изворне надлежности 

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за март 2021. године инспекције из изворне надлежности

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за фебруар 2021. године инспекције из изворне надлежности

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за јануар 2021. године инспекције из изворне надлежности

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за (јануар-јун) 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА за 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за децембар 2020. године инспекције из изворне надлежности

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА (октобар 2020. године) Инспекције из изворне надлежности

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА ТРОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА (октобар, новембар и децембар 2020. године) Инспекције из изворне надлежности

КОДЕКС ПОНАШАЊА И ЕТИКЕ ИНСПЕКТОРА

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ПОСЛОВНИК О РАДУ

СТРАТЕШКИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2024. ГОДИНЕ

МЕТОДОЛОГИЈА О ПОСЕБНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА, УЧЕСТАЛОСТ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НА ОСНОВУ НА ОСНОВУ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА И ПОСЕБНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕДСТОЈЕЋЕМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2016 ГОДИНУ

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин