Процена утицаја на животну средину


ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Потребна документа:

 • захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
 • попуњени упитник (подаци о локацији и карактеристикама пројекта, податци о могућем утицају на животну средину).

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину подноси се на прописаном обрасцу и садржи:

 1. податке о носиоцу пројекта;
 2. опис локације;
 3. опис карактеристика пројекта;
 4. приказ главних алтернатива које су разматране;
 5. опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају;
 6. опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину;
 7. опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја;
 8. друге податке и информације на захтев надлежног органа.

Уз захтев прилаже се следећа документација:

 1. извод из урбанистичког плана или потврђени урбанистички пројекат, односно акт о урбанистичким условима који није старији од годину дана;
 2. идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта;
 3. графички приказ микро и макро локације;
 4. услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом;
 5. доказ о уплати републичке административне таксе;
 6. други докази на захтев надлежног органа.

Изузетно, извод из важећег урбанистичког плана, односно други одговарајући урбанистички документ, не подноси се ако се делатност планира у постојећем објекту чија се намена мења и ако носилац пројекта достави пријаву промене намене коју је потврдио орган надлежан за издавање одобрења за изградњу.

Носилац изведеног пројекта (који је изграђен без одобрења за изградњу или се користи без одобрења за употребу), дужан је да поднесе захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања уз који се подноси и следеће:

 1. копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно о условима за издавање одобрења за изградњу;
 2. извод из пројекта изведеног објекта;
 3. извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису старији од шест месеци;
 4. графички приказ микро и макро локације;
 5. доказ о уплати републичке административне таксеАко, у име носиоца пројекта, захтев подноси друго лице – мора имати уредно издато овлашћење носиоца пројекта са деловодним бројем, датумом издавања и потписом овлашћеног лица носиоца пројекта.
 6. РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Жиро рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97               Позив на број: 63-238

Износ: 2160,00 динара

Сврха уплате: такса за захтев за процену утицаја

Прималац: буџет Републике Србије

ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

Потребна документа:

 • захтев за одређивање обима и садржаја студије
 • попуњени упитник који се добија уз захтев (подаци о пројекту, врсти технолошког поступка и сл.)

Захтев за одређивање обима и садржаја подноси се на прописаном обрасцу и садржи:

 1. податке о носиоцу пројекта;
  1. опис локације;
 2. опис пројекта;
 3. приказ главних алтернатива које су разматране;
 4. опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају;
 5. опис могућих значајних штетних утицаја пројекта;
 6. опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штених утицаја;
 7. нетехнички резиме података наведених од 2) до 6);
 8. подаци о могућим тешкоћама на које је наишао носилац пројекта у прикупљању података и документације;
 9. друге податке и информације на захтев надлежног органа.

Уз захтев се прилаже следећа документација:

 1. извод из урбанистичког плана или потврђеног урбанистичког пројекта, односно акт о урбанистичким условима који није старији од годину дана;
 2. идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта;
 3. графички приказ микро и макро локације;
 4. услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом;
 5. доказ о уплати републичке административне таксе;
 6. други докази на захтев надлежног органа.

Ако, у име носиоца пројекта, захтев подноси друго лице – мора имати уредно издато овлашћење носиоца пројекта са деловодним бројем, датумом издавања и потписом овлашћеног лица носиоца пројекта.

РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Жиро рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97               Позив на број: 63-238

Износ: 2160,00 динара

Сврха уплате: такса за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја

Прималац: буџет Републике Србије

 

САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

Потребна документа:

 • захтев за давање сагласности на студију
 • Студија о процени утицаја (три примерка и један примерак у електронском облику)
 • доказ о уплати Републичке административне таксе за захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја :
 1. до 100м2 у износу од 43.530,00 динара
 2. преко 100м2 до 1.000м2 у износу од 84.870,00 динара
 3. преко 1.000м2 у износу од 139.280,00 динара ,

на жиро рачун : 840 – 742221843 – 57 са позивом на број 97/63-238, сврха уплате: Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја, прималац: буџет Републике Србије

 

 

САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА

Потребна документа:

 • захтев за давање сагласности на студију
 • Студија о процени утицаја (три примерка и један примерак у електронском облику)
 • доказ о уплати Републичке административне таксе за захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја :
  1. до 100м2 у износу од 37.570,00 динара
  2. преко 100м2 до 1.000м2 у износу од 73.310,00 динара
  3. преко 1.000м2 у износу од 120.300,00 динара ,

на жиро рачун : 840 – 742221843 – 57 са позивом на број 97/63-238, сврха уплате: Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања, прималац: буџет Републике Србије

Обавештења – з.ж.с.


 ОБАВЕШТEЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – Мисирача

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – Вучковић Милош и Вучковић Наташа

РЕШЕЊЕ За ПРОЈЕКАТ Производња пластичних делова армираних стакленим влакнама – „BUEENFELD” Д.О.О.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – „BUEENFELD” Д.О.О.

РЕШЕЊЕ за пројекат Комплекс биогасног постројења за производњу електричне енергије уз употребу обновљивих извора енергије – Царић Марко

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – “Телеком Србија” а.д.

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ  Базне станице мобилне телефоније – “Телеком Србија” а.д.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – Царић Марко

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНОПЛАСТ СЗР

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ Комплекс за машинску обраду метала – ТЕХНОПЛАСТ СЗР

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – „SCAN METALS” Д.О.О

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ: Повећање капацитета постојећег складишта неопасног и опасног отпада – „SCAN METALS” Д.О.О

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ДОО “Repro Trade”

РЕШЕЊЕ За ПРОЈЕКАТ Промена намене објекта магацинске хале у производну халу за инсталирање проиводне прехрамбене линије – ДОО “Repro Trade

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -Ереш Мађар Мерием

РEШЕЊЕ За ПРОЈЕКАТ пословног објекта за обраду и складиштење живинског меса за даљу дистрибуцију – Ереш Мађар Мерием

РЕШЕЊЕ о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Пословно-складишни и производни објекат – ДОО “ЗОРИЋ”

РЕШЕЊЕ за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину – Ненад Бубњевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ДОО “ЗОРИЋ

РЕШЕЊЕ – ПРОЈЕКАТ Станица за снабдевање горивом са пратећим објектима – Kљајић Даницa

РЕШЕЊЕ – ПРОЈЕКAТ Станица за снабдевање горивом моторних возила – Ненад Бубњевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – Бубњевић Ненад

РЕШЕЊЕ За ПРОЈЕКАТ Станица за снабдевање горивом са пратећим објектима – Kљајић Даницa

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ радионица за сервис возила – Ћулум

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ економски објекат за узгој животиња – фарма живине – Златко Бувач

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – БОРО ЋУЛУМ и БРАНКО ЋУЛУМ

РЕШЕЊЕ o потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТА: ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКАТ – ФАРМА ТОВНИХ ПИЛИЋА – Златко Бувач

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – Пословно – производни објекат – ELMED DOO

РЕШЕЊE за ПРОЈЕКАТ Реконструкција складишта са променом намене у хладњачу за чување воћа са сушаром – Сантрач Живан

ОБАВЕШТЕЊЕ O ИСПРАВЦИ ОБАВЕШТЕЊА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ЗЛАТКО БУВАЧ

РЕШЕЊЕ о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину – „URI ZOLTAN“ Пољопривредно газдинство из Темерина

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ Производно-пословни објекат за површинску обраду метала „TEHNO-SERVIS“ SZR, Темерин

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ Радионица за обраду дрвета, складишта готових производа и пословно-стамбени објекат „GRADINA SISTEM“ ДОО Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – SZR„TEHNOSERVIS“

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ Магацин готових браварских позиција, радионица за сечење материјала – „AGROFEROCOOP“  ДОО

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ Реконструкција и надоградња пословног простора на постојећем стамбеном објекту и доградња пословног простора – радионичка хала – “ХУЂИК” ПР

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – „URI ZOLTAN” Пољопривредно газдинство

РЕШЕЊЕ о датој сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину – „ЧЕЛИК” АД, Бачки Јарак

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – „AGROFEROCOOP“ DOO

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – „Челик” АД, Бачки Јарак

РЕШЕЊЕ – ПРОЈЕКAТ: “ИЗГРАДЊА ФАРМЕ ЗА УЗГОЈ БРОЈЛЕРА” – ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО „УРИ ЗОЛТАН“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – Пољопривредно газдинство  „УРИ ЗОЛТАН“

РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН – “SCAN METALS” d.o.o.

ЗАКЉУЧАК ПРОЈЕКТА „ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА-ПРОДАВНИЦА И СКЛАДИШТЕ ПЛОЧАСТОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА НАМЕШТАЈ И ОКОВЕ” – С.Т.Р „ГЛОРИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ o донетом решењу утицаја Пројекта на животну средину „Базна станица мобилне телефоније НС06, НСУ06, НСО06 Змајево – „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА A.Д. Београд“

РЕШЕЊЕ – Комплекс за производњу металних конструкција и делова конструкцијa – „ЧЕЛИК А.Д. БАЧКИ ЈАРАК“

ОБАВЕШТЕЊE О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ – “SCAN METALS” d.o.o.

ОБАВЕШТЕЊE О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – С.Т.Р. ГЛОРИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА “БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ НС06, НСУ06,НСО06 ЗМАЈЕВО” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА A.Д. Београд“

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН-ПРВА ФАЗА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – „Челик АД Бачки Јарак“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – „ECO-RECYCLING” d.o.o

ЗАКЉУЧАК за ПРОЈЕКAТ „УСЛУЖНОГ СКЛАДИШТНОГ ПРОСТОРА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ МЕТАЛНЕ РОБЕ” у Бачком Јарку

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН-ПРВА ФАЗА 18000 EC К.П. БР.11814/194 К.О. ТЕМЕРИН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ- Кљајић Драгутин

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ Базна станица мобилне телефоније „НСУ222 Темерин-СИЛОС САНДЕРС“ Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ “НСУ222 ТЕМЕРИН-СИЛОС САНДЕРС” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊE o донетом решењу о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада –„Кобалт Плус Стр“

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ Зграда хемијске индустрије – фабрика за прераду рибе са хладњачом и помоћне зграде

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ Базне станице мобилне телефоније на локацији „Темерин 3”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ НА ЛОКАЦИЈИ “ Темерин 3” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ o донетом решењу о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада- LUKAČ PUTEVI д.о.о., Темерин, Салаш 21

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ  Базна станица мобилне телефоније „Темерин“ – НС12/НСХ12/НСУ12/НСЛ12

ОБАВЕШТЕЊЕ o донетом решењу да је потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Зграда хемијске индустрије – фабрика за прераду рибе са хладњачом и помоћне зграде“ У Темерину

Обавештење за јавност о захтеву за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ Базна станица мобилне телефоније Темерин –север

Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета АПВ у 2013. год.

Решењe о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији оператера на захтев оператера „ТРОГЛАВ“ ДОО

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН МЕТАЛНОГ И НЕМЕТАЛНОГ ОТПАДА – Предузеће „ТРОГЛАВ“ ДОО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА “СКАН МЕТАЛС ДОО

Локални регистар извора загађивача

ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

Сва привредна друштва, друга правна лица и предузетници, чије активности доводе до загађивања животне средине, у смислу емисија загађујућих материја у ваздух, воде и тло, као и генерисања отпада су, у складу са чл. 75, став 5, Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. Закон, 72/09, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. Закон), у обавези да податке о загађујућим материјама које се емитују у животну средину уносе у Локални регистар извора загађивања (ЛРИЗ), на начин и у роковима утврђеним Законом.

Правна лица која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета за одређену привредну делатност, како је наведено у Прилогу 1- Листа 2. – Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре извора загађивања – Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС” бр. 91/10, 10/13 и 98/16), у обавези су да поступају у складу са Правилником и Секретаријату доставе податке о изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада.

Потребно је да подаци за извештајни период од 1. јануара до 31. децембра 2019. године буду унети у базу података најкасније до 31. марта 2020. године.

Како се достављају подаци за локални регистар извора загађивања

У складу са Правилником којим је прописана методологија вођења локалног регистра, за обвезнике са ЛИСТЕ2 обрасце које можете преузети на овој страници Образац1, Образац2, Образац3, Образац4 и Образац5, треба попунити уз помоћ рачунара.

Један комплет попуњених образаца се доставља у електронској форми, без потписа и овере, на емаил адресу m.p.gabriella@gmail.com.

Један комплет попуњених и одштампаних образаца, доставља се на Шалтер 1 Општинске управе Темерин (Новосадска улица 326).

За додатне информације, можете се обратити Одељењу за урбанизам стамбено-комуналне послове и заштите животне средине (соба бр.9). Контакт особа: Габриела Пете Милински, извршилац за послове заштите животн средине, тел. 021/842-205.

Преузмите обрасце за локални регистар извора загађивања:

Образац 1 – Општи подаци и извору загађивања

Образац 2 – Емисије у ваздуху

Образац 3 – Емисије у воде

Образац 4 – Емисије у земљиште

Образац 5 – Управљање отпадом

Списак загађујућих материја

Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности

Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности

Прописи којима је регулисано вођење и обавеза достаљања података за локални регистар извора загађивања:

Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. Закон, 72/09, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др.)

Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС” бр. 91/10, 10/13 и 98/16)

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин