ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и до седам  чланова Општинског већа.
Председник Општине је председник Општинског већа.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.
Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.
Када одлучује о избору председника Општине, Скупштина општине истовремено и обједињено одлучује о избору заменика председника Општине и чланова Општинског већа.
Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини.

Опис надлежности, овлашћења и обавеза Општинског већа

Општинско веће, у складу са Законом о локалној самоуправи («Службени гласник РС», бр. 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и Статутом општине Темерин («Службени лист Општине Темерин», бр. 5/2019):

 1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 4. утврђује нацрт статута општине, односно одлуке о промени статута општине
 5. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 6. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 7. прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине;
 8. даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
 9. прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач Општина;
 10. подноси шестомесечни и деветомесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
 11. предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;
 12. одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
 13. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
 14. поставља и разрешава начелника и заменика начелника Општинске управе;
 15. поставља општинског правобраниоца;
 16. доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са одбрамбеним припремама аутономне покрајине и Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и јединица опште намене
 17. доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса;
 18. доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде за рекреацију, укључујући и купање;
 19. доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине у складу са законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског земљишта;
 20. одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини Општине, у складу са законом и прописом Општине;
 21. оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу са законом;
 22. даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини Општине (месним заједницама, установама и другим организацијама) за давање у закуп и коришћење тих ствари;
 23. доноси акт којим покреће поступак прибављања непокретности у јавну својину општине и отуђења непокретности из јавне својине;
 24. предлаже акт о прибављању, управљању и располагању стварима у јавној својине о којима одлучује скупштина;
 25. одлучује о уступању, искоришћавања других имовинских права, према садржини предвиђеној општим прописима који уређују друга имовинска права;
 26. образује комисију за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини;
 27. образује комисију за спровођење поступка за јавно надметање за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини;
 28. доноси одлуку о прибављању и отуђењу опреме веће вредности за потребе органа општине у складу са законом;
 29. усваја правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинксе управе, посебних органа, служби и организација;
 30. образује жалбену комисију;
 31. одлучује о организовању и спровођењу јавних радова;
 32. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 33. врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Општине;
 34. доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака,
 35. информише јавност о свом раду;
 36. доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
 37. врши и друге послове, у складу са законом.

ЧЛАНОВИ/ИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 

ИЗАБЕЛА УРБАН
чланица Општинског већа – Ресор образовања

Рођена 01.09.1959 године.
Основну школу је завршила у Темерину,а средњу и вишу школу у Новом саду.
Од 1980 године је радила као административни радник у Полицијској станици Темерина.
Од 1994 до 2008 је постала приватник,као власник приватног вртића.
Од 2000. године је активни члан СВМ Темерина.
Од 2008. је члан Председништва СВМ Темерин
Од 2010. године Председник Месне Организације СВМ Телеп Темерин и подпредседник општинске Организације Форума Жена СВМ Темерин.
Од 2020.године је била је на функцији као Помоћник Председника Општине Темерин.
Удата и мајка двоје деце

.МИРА РОДИЋ
чланица Општинског већа – Ресор привреда и пољопривреда

Дипломирана економисткиња пословно-правног смера. Од 1983. године запослена у Општинској управи  Темерин где је обављала послове плана и анализе и послове тржишног инспектора. Након тога постављена на начелничко место у Одељењу за привреду, приватно предузетништво и заштиту животне средине. Од 2006-2008. године чланица Општинског већа за ресор екологија, а у периоду од 2008-2012. године чланица Општинског већа за ресор привреда и инвестиције.

Удата и мајка двоје деце.

НИНА СРДИЋ
члан Општинског већа – Ресор култура, невладине оргнизације и омладину

Рођена 16.07.1990. године.
Образовање:
Економски факултет Суботица,Универзитет у Новом Саду,мастер економиста на смеру рачуноводство и ревизија(2019. године)
Економски факултет Суботица,Универзитет у Новом Саду,дипломирани економиста на смеру рачуноводство и ревизија(2015. године)
Средња економска школа „Светозар Милетић“ Нови Сад смер економски техничар
Основна школа „Славко Родић“ Бачки Јарак
Радно искутсво:
2019-Оделење за Буџет,финансије и трезор,Одсек локалне пореске администрације – порески инспектор за физичка лица
2017-2019 Општинска управа Темерин-кабинет председника Општине на радном месту пословни секретар
2015-2016 Стручна пракса у Општинској управи Темерин у Одељењу Буџет,финансије и трезор

ВЛАДИМИР КУБЕТ дипл.инж.арх.
члан Општинског већа – Ресор урбанизам, просторно пранирање и заштиту животне средине

Владимир Р. Кубет рођен је 22.5.1978. године у Новом Саду. Основну школу завршио је у Темерину, а Гимназију у Новом Саду. Дипломирао је 2003. године на Факултету техничких наука, Депратман за архитектуру и урбанизам. Докторирао је на архитектури и урбанизму 2015. године на истом факултету.
Од 2003. године аутор је бројних научних и стручних публикација из области архитектуре и уметности. Излагао је на изложбама у земљи и иностранству, учествовао је у раду интернационалних уметничких пројеката и радионица. Као аутор или коаутор радио је на великом броју архитектонских, урбанистичких и научних пројеката. Ангажован је у раду многих националних, републичких и међународних комисија и жирија из домена градитељства, урбанизма и непокретног културног наслеђа. Добитник је више награда и признања за свој рад.
Тренутно је ангажован на Академији уметности на Универзитету у Новом Саду на департману ликовних уметности, катедри за примењену уметност и дизајн, као и у Општини Темерин у Општинском већу задужен за ресор урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

ДРАГАН БЈЕЉАЦ
члан Општинског већа – Ресор инвестиције и комуналне делатности

Рођен је 20.05.1987.године у Новом Саду.
Образовање:
2002-2006 Средња машинска школа Нови сад
2006-2012 Основне студије,Универзитет у Новом Саду,факултет техничких наука
2012-2012 Мастер студије Универзитет у Новом Саду,факултет техничких наука
2014-2015 Средња саобраћајна школа “Пинки” завршен 5 степенРаднко искуство:
“ЈКП ТЕМЕРИН” радно место: Руководилац службе за урбанизам и пројектовање.
ЈП”Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин” Стручни сарадник за саобраћај
Основа школа “Новак Радоњић” Наставник “Техничкох и информатичног образовања и наставник “Математике”
“Мастер гроуп” руководилац складишта резевних делова
“СУП Лауш” власник угоститењског објеката.

МИХАЈЛО КОЗОМОРА
члан Општинског већа – Ресор локални економски развој

Датум рођења: 12.03.1988
Образовање:
Факултет спорта и физичког васпитања,Универзитет у Новом Саду
Дипломиран проф. фикичког васпитања
Радно искуство:
Тотал Електро,Бачки Јарак
Предузетник(7 година)Оне теам,Бачки Јарак
Оснивач фудбалског фудбала и тренер(5 година)Познавање језика:
Енглески језик-основни нивоРад са рачунаром:
МС ОФФИЦЕ пакет – средњи ниво
ИнтернетОстало:
Возачка Дозвола Б категорије

СЛАВКО ТОДОРОВИЋ
члан Општинског већа – Ресор здравство и социјална заштита

Рођен 1978. године.Детињство је провео у Сиригу,општина Темерин,где је завршио основну школу.
1993. године уписује средњу школу ЕТШ Михајло Пупин у Новом Саду.
2012.године је уписао Високу школу струковних студија за менаджмент и пословне комуникације у Сремским Карловцима.
2016.године је дипломирао на Универзитету Унион -Никола Тесла.
2011.године се запошљава у Општинску управу Темерин као Администратор мреже комуникација.Поред послова одржавања рачунарске мреже,хардвера и софтвера.
Ожењен,отац троје деце.

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин