ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН

Адреса: НОВОСАДСКА 326

 21235, ТЕМЕРИН

 Телефон: + 381 21 843 888

РАДНО ВРЕМЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ТЕМЕРИН

Радним данима:   7.00 – 15.00 

Пауза:                   9.30 – 10.00

 

Пријем странака на шалтерима:  7.00 – 15.00

Пауза:                                            9.30 – 10.00


ОПШТИНСКЕ СЛУЖБЕ И ОДЕЉЕЊА

 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ

Послове начелника Општинске управе обавља Борис Станојевић

Канцеларија 7 на првом спрату. Телефон: 021/843-888, локал 108

boris@temerin.rs 

 

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ШАЛТЕР САЛА У ПРИЗЕМЉУ

 • ПИСАРНИЦА И АРХИВА

Шалтер 1 Телефон: 021/843-888, локал 128

Примају се и заводе поднесци странака, пружају се обавештења и даје помоћ у састављању поднесака

 • МАТИЧАР

Шалтер 2 Телефон: 021/843-888, локал 128

Подносе се пријаве за упис у матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, добијају се изводи из матичних књига, спроводи се поступак за промену грађанских стања (промена личног имена и презимена, исправке у матичним књигама).

 • ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Шалтер 3 Телефон: 021/843-888, локал 129Пријем захтева из области друштвене бриге о деци (остваривање права на дечји додатак, породиљска права, посебна права за треће дете и др).

 •  БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ТРЕЗОР

Шалтер 5 Телефон: 021/843-888, локал 129 

 Пријем захтева од корисника буџетских средстава

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Приземље, канцеларија 1 Телефон: 021/843-888 локал 124

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ

Приземље, канцеларија 3 Телефон: 021/843-888, локал 126

Обављају се послови из области друштвене бриге о деци (остваривање права на дечји додатак, породиљска права, посебна права за треће дете и др).

 СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Приземље, канцеларија 11 Телефон: 021/843-888, локал 141 

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Приземље, канцеларија 4 Телефон: 021/843-888, локал 127 

МАТИЧНА СЛУЖБА

Приземље, канцеларија 8 Телефон: 021/844-576 и 021/843-888, локал 131

Подносе се пријаве за упис у матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, добијају се изводи из матичних књига, спроводи се поступак за промену грађанских стања (промена личног имена и презимена, исправке у матичним књигама).

maticar-temerin@temerin.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ТРЕЗОР

ИНТЕРНА КОНТРОЛА И БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА

Приземље, канцеларија 12 Телефон: 021/843-888, локал 113

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ТРЕЗОР

Приземље, канцеларија 13 Телефон: 021/844-785 ; 021/843-888, локал 137

Обављају се послови из области материјално – финансијског пословања, ревизорско – инспекцијска контрола, и др.

budzet@temerin.rs

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА (ЛПА)

Приземље, канцеларија 15 и 16, Телефон: 021/843-888, локал 134 (канц. 16) и 135 (канц. 15)

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Први спрат, канцеларија 11 Телефон: 021/843-888, локал 115 и 116

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Приземље, канцеларија 8а Телефон: 021/843-888, локал 132

Спрат, канцеларија 12 Телефон: 021/843-888, локал 203

Спрат, канцеларија 22 Телефон: 021/843-888, локал 118

 • Послови у вези реализације програма мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развој
 • Послови јавних набавки

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Први спрат, канцеларија 30 Телефон: 021/844-010 и 021/843-888, локал 112

 • Информације у вези са планирањем и изградњом у општини Темерин.

Први спрат, канцеларија 9 Телефон: 021/842-205и 021/843-888, локал 111

 • Озакоњење објеката

РЕПУБЛИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

Новосадска 300 Телефон: 021/842-122

 • Ветеринарски инспектор
 • Санитарни инспектор
 • Инспектор рада
 • Тржишни инспектор
СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин