Вести

ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЦЕНТРАЛНЕ САДРЖАЈЕ У БЛОКУ БРОЈ 7 У ТЕМЕРИНУ- НАЦРТ ПЛАНА


naslovJedneVesti
23.03.2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –АП ВОЈОВИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСК АУПРАВА ТЕМЕРИН
Одељење за урбанизам,
Стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
Број: 350-24/2021-04
Дана: 23.03.2023.године
T  Е М Е Р И Н
Ул.Новосадска бр.326
Тел:844-010
Факс: 021/842-792

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС РС, 50/2013-Одлука УС РС, 98/2013-Одлука УС РС, 132/2014 , 145/2014 , 83/2018, 31/2019,37/2019, 9/2020, 52/2021), члана 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, 135/2004 и 88/2010 )

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА ЦЕНТРАЛНЕ САДРЖАЈЕ У БЛОКУ БРОЈ 7

У ТЕМЕРИНУ- НАЦРТ ПЛАНА

Излагање Плана детаљне регулације за централне садржаје у блоку број 7 у Темерину- нацрт Плана, на јавни увид, трајаће 30 дана, од23. марта до 23.априла 2023.године .

Нацрт Плана биће изложен у централном холу зграде Општинске управе Темерин, у згради Месне заједнице Темерин, као и на интернет страници Општинске управе Темерин .

Заинтересована правна и физичка лица могу доставити своје примедбе на План детаљне регулације за централне садржаје у блоку број 7 у Темерину -нацрт Плана у току трајања јавног увида, а најкасније до 23. априла 2023. годинеОдељењу за урбанизам, стамбено- комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин, путем писарнице Општинске управе Темерин.

Сва потребна обавештења о наведеном плану и стручна помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, могу се добити у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова.

Јавна седница Комисије за планове општине Темерин, одржаће се 27.aприла 2023.године у сали Општинског Већа зграде Скупштине општине Темерин са почетком у 13,00 часова. Јавној седници Комисије присуствује одговорни урбаниста, представници обрађивача нацрта Плана као и евентуални подносиоци примедби. Подносиоци примедби на нацрт Плана могу образложити своје примедбе пред Комисијом за планове општине Темерин .

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ТЕМЕРИН

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

ОДЛУКА О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Поновљени јавни увид Плана детаљне регулације реконструкције и изградње државног пута IIа реда број 102, Нови Сад-Темерин са обилазницом око насеља
Расписује се јавни оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин за
НАЈАВА ТРЕТМАНА ПРОТИВ КРПЕЉА ЛОКАЦИЈЕ ТЕМЕРИН
Јавни позив за унапређење руралног туризма Министарства за туризам и омладину Републике СрбијеВише информација можете пронаћи на следећем
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин