Вести

Позив за подношење понуда за набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама


naslovJedneVesti
13.03.2023

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Темерин
Број: 404-27/2023-03
Дана: 13.03.2023.године.
Темерин, Новосадска 326

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда за набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама

На основу члана 27. став 1. тачка 3. и става 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласнику РС",бр.91/2019) и члана 53. Правилника о ближем уређењу планирања јавних набавки, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама Општинске управе Темерин бр.016-119/2020-03 од 28.10.2020.године и 016-57/2021-02 од 19.04.2021.године и на основу члана 47а Посебног колективног уговора за општинску управу Темерин

ПОЗИВАМО

да поднесете понуду за извршење набавке услуге организовања едукативног излета за запослене у ОУ Темерин (предмет набавке), на захтев синдикалне организације општине Темерин, а у складу са прописима који уређују предметну област.

Едукативни излет се планира у једној од следећих научних области:

  1. електронско пословна комуникација,

  2. интерна и екстерна комуникација,

  3. планирање личног развоја и каријере.

Едукативни излет мора да обухвати износ котизације за обуку, смештај и исхрану у току трајања обуке.

С обзиром на напред наведено, позивамо да до дана 17.03.2023.године до 15 сати, поднесете своју понуду за предметну набавку, у затвореним ковертама, са напоменом: „Понуда за набавку услуге организовања едукативног излета за запослене у ОУ Темерин, број 404-27“ и са називом понуђача на полеђини коверте, на адресу: Општинска управа Темерин, Новосадска 326, Темерин 21235 или непосредно на писарницу наручиоца, или послати понуду електронски путем електронске поште: jnabavke@temerin.rs.

Понуде које буду стигле након наведеног рока, неће бити прихваћене. Сва евентуалнa питања поставити путем електрoнске поште: jnabavke@temerin.rs.

Општинска управа Темерин

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –АП ВОЈОВИНЕОПШТИНА ТЕМЕРИНОПШТИНСК АУПРАВА ТЕМЕРИНОдељење за урбанизам,Стамбено-комуналне послове изаштиту
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­­­­7/2023-01ДАНА: 22.03.2023.годинеТ Е М Е Р И Н На
ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН -   -
ПСС „ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА“ дооТемеринска 131НОВИ САДтелефон: 021/478-0220факс: 021/6412-180Број:службеноДатум:
КОНКУРС за доделу локација за привремено постављање киоска 
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин