Вести

Позив за подношење понуда за набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама


naslovJedneVesti
13.03.2023

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Темерин
Број: 404-27/2023-03
Дана: 13.03.2023.године.
Темерин, Новосадска 326

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда за набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама

На основу члана 27. став 1. тачка 3. и става 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласнику РС",бр.91/2019) и члана 53. Правилника о ближем уређењу планирања јавних набавки, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама Општинске управе Темерин бр.016-119/2020-03 од 28.10.2020.године и 016-57/2021-02 од 19.04.2021.године и на основу члана 47а Посебног колективног уговора за општинску управу Темерин

ПОЗИВАМО

да поднесете понуду за извршење набавке услуге организовања едукативног излета за запослене у ОУ Темерин (предмет набавке), на захтев синдикалне организације општине Темерин, а у складу са прописима који уређују предметну област.

Едукативни излет се планира у једној од следећих научних области:

  1. електронско пословна комуникација,

  2. интерна и екстерна комуникација,

  3. планирање личног развоја и каријере.

Едукативни излет мора да обухвати износ котизације за обуку, смештај и исхрану у току трајања обуке.

С обзиром на напред наведено, позивамо да до дана 17.03.2023.године до 15 сати, поднесете своју понуду за предметну набавку, у затвореним ковертама, са напоменом: „Понуда за набавку услуге организовања едукативног излета за запослене у ОУ Темерин, број 404-27“ и са називом понуђача на полеђини коверте, на адресу: Општинска управа Темерин, Новосадска 326, Темерин 21235 или непосредно на писарницу наручиоца, или послати понуду електронски путем електронске поште: jnabavke@temerin.rs.

Понуде које буду стигле након наведеног рока, неће бити прихваћене. Сва евентуалнa питања поставити путем електрoнске поште: jnabavke@temerin.rs.

Општинска управа Темерин

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

 ФОРМИРАНА ВЛАСТ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН  Данас је у Темерину одржана конститутивна седница Скупштине општине Темерин на којој су
Третмани против одраслих комараца  Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација” АД Нови Сад, дана 06. јула 2024.године вршити третман сузбијања
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2025. ГОДИНУ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2025.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ У ВИДУ ШКОЛСКОГ ПРИБОРА ДЕЦИ КОЈА ПОЛАЗЕ У ПРВИ РАЗРЕД OСНОВНЕ ШКОЛЕ ИЗ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ПОРОДИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин