Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОРОДИЉЕ


naslovJedneVesti
28.02.2024
ОБАВЕШТЕЊЕ

о спровођењу одлуке Уставног суда Републике Србије  IУз-60/2021, 14. фебруара 2024. године

Објављивањем одлуке Уставног суда Србије  IУз-60/2021, 14. фебруара 2024. године („Службени гласник РС“, број 11/24), престао је да важи  члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом, у делу који гласи: „одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или“ и у делу који гласи: „уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће“. 

Од 14. фебруара 2024. године, члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом гласи: „Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из члана 12. овог закона, утврђује се на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања породиљског одсуства.“  

Министарство за бригу о породици и демографију, 22. фебруара 2024. године, проследило је Општинским – градским управама  Инструкцију о поступању општинских – градских управа  у примени и  спровођењу одлуке Уставног суда Републике Србије Бр. IУз-60/2021 број: 401-00-00021/2024-03  од 22.02.2024. године.                                   

Општинска – градска управа преиспитаће по службеној дужности сва решења којима је одлучено о праву на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, а која нису коначна и правноснажна. 

Корисници права којима је решење достављено почев од 19. априла 2019. године  могу поднети, уколико сматрају да им је право повређено, захтев за измену појединачног акта (решења) које је коначно и правноснажно. 

ЗАХТЕВ СЕ ПОДНОСИ НА УТВРЂЕНОМ ОБРАСЦУ (У ПРИЛОГУ) ОПШТИНСКОЈ – ГРАДСКОЈ УПРАВИ КОЈА ЈЕ ДОНЕЛА ПОЈЕДИНАЧНИ АКТ (РЕШЕЊЕ).

Рок за подношење наведеног захтева је шест месеци од дана објављивања одлуке Уставног суда, а како је одлука објављена 14. фебруара 2024. године, то рок за подношење захтева за измену појединачног акта (решења) истиче 14. августа 2024. године.

ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ РЕШЕЊА ПО ОДЛУЦИ УСТАВНОГ СУДА

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

ОДЛУКА О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Поновљени јавни увид Плана детаљне регулације реконструкције и изградње државног пута IIа реда број 102, Нови Сад-Темерин са обилазницом око насеља
Расписује се јавни оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин за
НАЈАВА ТРЕТМАНА ПРОТИВ КРПЕЉА ЛОКАЦИЈЕ ТЕМЕРИН
Јавни позив за унапређење руралног туризма Министарства за туризам и омладину Републике СрбијеВише информација можете пронаћи на следећем
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин