Вести

РЕШЕЊЕ - УТВРЂУЈЕ се да је потребна процена утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА: „ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДРВЕНЕ АМБАЛАЖЕ ........


naslovJedneVesti
19.01.2023

Република Србија - АП Војводина
Општинска управа Темерин
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине
Број: 501-67/2022-04
Дана:10.01.2023. године
Т е м е р и н

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине на основу члана 10. и члана 5. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 36/09) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), поступајући по захтеву носиоца пројектa Финџановић Чедо и Татјана, улица Народног Фронта бр.34, из Темерина, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА: ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДРВЕНЕ АМБАЛАЖЕ (п), на локацији кат.пар. бр.4637/1 И 4637/2 К.О. Темерин, број 501-67/2022-04 од дана 06.01.2023. год. доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 1. УТВРЂУЈЕ се да је потребна процена утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА: ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДРВЕНЕ АМБАЛАЖЕ (п), на локацији кат.пар. бр. К.О. 4637/1 И 4637/2 Темерин, на територији Општине Темерин.

 2. ОДРЕЂУЈЕ се обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину уз обавезу носиоца пројекта да је изради у свему према чл. 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 36/09) и чл.1-10 Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 69/05).

 3. Нетехнички краћи приказ података наведених у студији израдити као посебан сепарат студије који садржи кључне изводе и податке из свих поглавља студије, написане једноставним нетехничким језиком, са мерама заштите животне средине и програмом праћења утицаја на животну средину, који се наводе у интегралном тексту из студије.

 4. Уз студију о процени утицаја приложити копије услова и сагласности других надлежних органа и организација издатих у складу са посебним законом.

 5. Носилац пројекта дужан је да, у року од годину дана од дана коначности овог решења, поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину из тачке 1. овог решења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Носиоци пројекта Финџановић Чедо и Татјана, улица Народног Фронта бр.34, из Темерина, обратили су се овом органу дана 17.11.2022. године за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА: ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДРВЕНЕ АМБАЛАЖЕ (п), на локацији кат.пар. бр.4637/1 и 4637/2 К.О. Темерин, на територији Општине Темерин.

Поступајући по предметном захтеву, овај орган је обавестио заинтересоване органе и јавна предузећа на територији Општине Темерин, ЈКП „Темерин“, ЈП “ГАС”, Прву Месну заједницу Темерин. Захтев је објављен на сајту Општине Темерин http://www.temerin.rs/ , дана 15.12.2022. год и у локалним новинама “Temerini újság” дана 22.12.2022 год. Организован је јавни увид захтева и документације носиоца пројекта, у периоду од 20.12.2022. год. до 29.12.2022.год., сходно одредбама члана 10. став 1. и 2. односно члана 14. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину, а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину.

У законски утврђеном року, достављено је једна примедба од стране Група грађана из улице Народног фронта, Безереди Миклоша, и Верешмарти Михања дана 29.12.2022.године.

Уз захтев приложено је: Извештај о затеченом стању, копија пријаве објеката изграђеног без одобрења за изградњу, графички приказ микро и макро локације, Извештај о мерењу нивоа буке.

Предметни пројекат налази се на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину; тачка 10.- Индустрија текстила, коже, дрвета и папира, подтачка (3) – Постројења за прераду, обраду и оплемењивање дрвета. Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС” бр.114/08). У предметном опису пројекта је наведено да у објекту за производњу дрвене амбалаже врши се производња дрвених палета од полупроизвода. Капацитет пројекта је 100-120 ком. палета/дан. Према плану генералне регулације Темерина, пројекат се налази у блоку 58 – породично становање.

У приложеном Извештају о мерењу нивоа буке у животној средини бр. 01-2687/1 од дана 12.12.2022, наведено је да, Предметни објекат обавља делатност обраде дрвета и производње дрвне амбалаже. У току процеса обраде дрвета и проиводње у производном погону се користе следећа опрема и уређаји:

 • виљушкар марке “Hyster”

 • камион са дизалицом марке “Scania”

 • машина за млевење отпада – дробилица марке “ Wood industry”

 • моторна тестера марке “Husqvarna”

 • оштрилица марке “Vollmer”

 • машина за израду летвица марке “Conali”

 • машина за љуштење трупаца

 • комресор марке “Abac”

 • пиштољ за закивање ексера “Meite”

Меродавни ниво буке од наведених извора, не прелази граничне вредности дозвојене ниво буке у овој зони.

У достављеној примедби од стране Група грађана из улице Народног фронта, Безереди Миклоша, и Верешмарти Михаља се наводи следеће: “Читајући обљављени извештај о затеченом стању, израђен од стране EURO GREEN, Нови Сад, Мирослава Антића 14, желимо Вам скренути пажњу на неколико неправилности у тврдњама тог извештаја: У извештају стоји да се у обејту врши производња дрвених палета од полупроизвода, тзв. елемената у шта спадају дрвене гредице димензије 10х8 цм са различитим дужинама и летве дебљине 2цм са дужином од 80цм до 120цм. Наводно се овакав полупроизвод довози готов на локацији.

Заправо, у стварности се дешава да на локацију довозе необрађени балвани великих димензија, на шлеперима дужине цца.40м и носивост цца.40Т, и то кроз улицу где је дозвољен улазак теретним возилом до 10Т. Ову тврдњу поткрепљуљемо фотографијом са лица места у наставку овог текста.

Поред овог, на основу интензивне буке као и великог смањења напона струје у оближњој електроенергетској мрежи при раду погона, претпостављамо да се овде не ради само о сечењу гредица и летвица и монтажи истих како извештај тврди, већ погон функционише и као пилана. Према нашим сазнањима, та врста делатности уопште није дозвољена у зонама породичног становања.”

Узимајући у обзир горе наведених примедби, чињеница и приложене документације надлежни орган је одлучио да је за предметни пројекат потребна израда Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину.

На основу члана 10. став 5. и члана 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 36/09), као и на основу члана 1. и чланова 2. до 10. Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр.69/05), утврђен је обим и садржај предметне студије.

На основу горе наведеног, решено је као у диспозитиву.

УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду, у року од 15 дана од дана пријема истог.

Жалба се таксира са 460,00 динара административне таксе и предаје путем овог органа или непосредно.

ДОСТАВИТИ:

 • носиоцу пројекта

 • архиви

Поступак води:                                                                                    Начелник одељења:

______________________________                                    ______________________________

(Габриела П. Милински, дипл.биол.)                                              (Горан Грковић, дипл.инг.грађ.)

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНКАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕНОВОСАДСКА 326БРОЈ: СЛУЖБЕНОДАТУМ: 25.01.2023.ЗГРАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ,ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА , У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Сајт у изради
УРУРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ : ИЗГРАДЊА СТАНИЦЕ ЗА ОТКУП СТОКЕ СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА У ТЕМЕРИНУ  НА К.П. 7982 К.О.ТЕМЕРИН У ТЕМЕРИНУ
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин