Почетак > Локална Самоуправа > Општинско веће
top top

top
top

ОПШТИНСКО ВЕЋE

Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и до 11 чланова Општинског већа које бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Председник општине је председник Општинског већа. 
Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији. 
Чланови Општинског већа могу решењем председника општине бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности општине.

Председник општине може поједине чланове Општинског већа задужити за обављање одређених послова и задатака и изван области за коју су задужени, ако је то неопходно за реализацију неког пројекта од значаја за општине, за извршење одлука Скупштине општине, као и када Општинско веће процени да је то од значаја за спровођење политике у одређеној области. Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у општини.


Опис надлежности, овлашћења и обавеза Општинског већа  

Општинско веће, у складу са Законом о локалној самоуправи («Службени гласник РС», бр. 129/07) и Статутом општине Темерин («Службени лист Општине Темерин», бр. 11/08): 

1. предлаже Статут, буџет, прописе, одлуке и друге акте које доноси Скупштина; 

2. непосредно извршаваи стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине; 

3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина не донесе буџет пре почетка фискалне године; 

4. одлучује о коришћењу сталне буџетске резерве у складу са законом; 

5. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина; 

6. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 

7. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике Србије, односно Аутономне Покрајине Војводине; 

8. поставља и разрешава начелника Општинске управе и заменика начелника Општинске управе; 

9. даје претходну сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе; 

10. решава сукоб надлежности између Општинске управе и других предузећа, организаација и установа кад на основу одлуке Скупштине одлучује о појединим правима грађана, правних лица или других странака; 

11. образује радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

12. решава о изузећу начелника Општинске управе; 

12а. доноси акт којим покреће поступак прибављања непокретности у јавној својини општине и отуђења непокретности из јавне својине; 

12б. предлаже акт о прибављању, управљању и располагању стварима у јавној својини општине о којима одлучује Скупштина општине; 

12в. одлучује о давању у закуп пословног простора; 

12г. образује комисију за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у држаној својини; 

12д. образује комисију за спровођење поступка за јавно надметање за давање у закуп пољопривредног земљишта у држаној својини; 

13. врши распоред службених зграда и пословних просторија за потребе органа и служби Општине; 

14. доноси одлуку о прибављању и отуђењу опреме веће вредности за потребе органа Општине, у складу са законом; 

15. подноси годишњи извештај о раду Скупштини; 

16. доноси Пословник о раду на предлог Председника општине. 

Општинско веће представља председник општине који је председник Општинског већа.

ЧЛАНОВИ/ИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋАДЕЈАН БРАДАШ
члан Општинског већа - ресор за културу, цивилне организације и омладина

РАДИВОЈЕ ПЕТРОВИЋ
члан Општинског већа - ресор за образовање


МИЛИЦА ГВОЗДЕНОВИЋ
чланица Општинског већа

СТЕВАН ТОМИЋ
члан Општинског већа задужен за ресор комуналних делатности

Рођен 3. јануара 1955. године у Д. Врбљанима. Завршио Вишу економско-комерцијалну школу  у Новом Саду и стекао звање економисте.  Радио у ТП “Дунав” Смедерево као референт набавке и продаје, а касније као руководилац ПЈ у Темерину. Од 1995. директор у ДОО “Технопромет”.
Ожењен и отац двоје деце.


ВЛАДИМИР КУБЕТ
члан Општинског већа - ресор за урбанизам и просторно планирање


ГАБРИЕЛА САБО
чланица Општинског већа - ресор за екологију и заштиту животне средине


ИВАНА МИТРОВИЋ
члан Општинског већа - ресор за инвестиције

МИЛКА ЈУРИЋ
чланица Општинског већа - ресор за буџет и финансије

Рођена 13.09.1957. године у Бачком Јарку, где је завршила основну школу. Гимназију и Економски факултет, Међуфакултетски одсек Пословно правног смера је завршила у Новом Саду, при чему је стекла звање: дипломирани економиста пословно-правног смера.
Од звања у струци стекла је звање: самостални рачуновођа и ревизор.
Почев од марта 1985. године када се запослила у Секретаријату за финанције општине Темерин, при чему је у времену од четири године радила скоро на свим пословима утврђивања и наплате пореза, као и на месту Шефа буџета. У времену 1989-90. година обављала је функцију члана Извршног већа општине Темерин, као и в.д. Директора општинске управе друштвених прихода.
У периоду од маја 1990. године па до октобра 1996. године радила је у фирми „Браћа Рајић“ у Бачком Јарку на пословима финансијског директора.
Од октобра 1996. године све до јуна 2004. године радила је у Републичкој управи јавних прихода Центар Нови Сад на пословима инспектора Финансијске полиције, по реформи у Пореској управи, Филијала Темерин свега годину дана на пословима Инспектора теренске контроле.
Након реформе јавних расхода крајем јуна 2004. године постављена је на место Начелника за буџет, финансије и трезор општине Темерин све до априла 2009. године. Од тада па до данас ради у Одсеку локалне пореске администрације  Одељења за буџет, финансије и трезор општине Темерин.
У последњих годину и по дана обављала је фунцију Члана већа за буџет и финансије Општине Темерин.
Разведена, мајка једног детета.


СТАНИСЛАВ ТОМИШИЋ
члан Општинског већа задужен за ресор развојних пројеката

МЛАДЕН ЗЕЦ
члан Општинског већа – ресор за здравство и социјалну заштиту

Рођен 14.05.1988. године у Новом Саду. Основну школу је завршио у Бачком Јарку 2003. године а Средњу економску-трговинску школу у Бечеју 2007. године. Дипломирао је на Економском факултету у Суботици 2014. године на смеру финансије, банкарство и осигурање.
Стручну праксу је обављао у Центру за социјални рад Општине Темерин  од 2015. до 2016. године. Дописник дневног листа „Дневник“.
Служи се енглеским језиком.

МИРА РОДИЋ
чланица Општинског већа - ресор за привреду и пољопривреду

Дипломирана економисткиња пословно-правног смера. Од 1983. године запослена у Општинској управи  Темерин где је обављала послове плана и анализе и послове тржишног инспектора. Након тога постављена на начелничко место у Одељењу за привреду, приватно предузетништво и заштиту животне средине. Од 2006-2008. године чланица Општинског већа за ресор екологија, а у периоду од 2008-2012. године чланица Општинског већа за ресор привреда и инвестиције.
Удата и мајка двоје деце.

top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top